W Zakładzie Karnym w Wołowie zakończył się ostatni z cyklu 11 szkoleń kursowych zaplanowanych na rok 2019, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W Zakładzie Karnym w Wołowie zakończył się tegoroczny cykl szkoleń w ramach PO WER 2014 – 2020, projekt pn.„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” , działanie 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Jego integralną część stanowi rządowy program „Praca dla więźniów”.

Jednostka penitencjarna zorganizowała 11 kursów: - 4 kursy kształcące w zawodzie Technolog robót wykończeniowych, 1 kurs w zawodzie Malarza oraz 6 w zawodzie Brukarza. W ramach szkolenia zawodowego skazani pobierali również edukację z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizacji zawodowej oraz szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Do udziału w tegorocznym cyklu przystąpiło łącznie 138 więźniów. Ponad połowa osadzonych, którzy uzyskali pełne wsparcie w ramach projektu, została zatrudniona na terenie jednostki. Rok 2019 jest przedostatnim w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

POWER skierowany jest do osób, które dotychczas nie posiadały żadnego zawodu, zainteresowane są zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych bądź ich zmianą, co na pewno zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy. Osoby, które kwalifikowano do projektu musiały spełnić co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: po pierwsze jest to nieodległy termin końca kary(nie więcej niż dwa lata) lub nabycie przez osadzonego w okresie dwóch lat formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Nadrzędnym celem realizowanego przez Służbę Więzienną programu jest zwiększenie aktywności zawodowej więźniów, a także podniesienie ich zdolności do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej.

 

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Zdjęcia: zasoby ZK Wołów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej