VI Ogólnopolski Konkurs Literacki, “W więzieniu pisane” organizowany jest pod patronatem pisarza Grahama Mastertona, który oceniał będzie nadesłane prace.

Organizatorami konkursu są:

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie,

Aglomeracja Wrocławska,

Wrocławski Dom Literatury

Dom Wydawniczy REBIS,

Wydawnictwo ALBATROS Sp. z o.o.,

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest resocjalizacja osadzonych poprzez obcowanie ze sztuką i kontakt ze środowiskiem twórczym. Jego ważnym aspektem jest także popularyzacja twórczości osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz:

  • aktywizowanie osadzonych do kreatywnej działalności i podejmowania wyzwań,
  • rozwijanie zainteresowań osób pozbawionych wolności,
  • promowanie społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy wobec dotychczas podejmowanych nieaprobowanych społecznie sposobów,
  • przeciwdziałanie apatii, alienacji i przekonaniu o braku wpływu na rzeczywistość.

Zasady konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie opowiadania własnego autorstwa (maksymalnie 1300 słów) o dowolnej tematyce, dotychczas niepublikowanego i nienagradzanego w konkursach literackich, sporządzonego w języku polskim lub angielskim, w formie maszynopisu, tekstu komputerowego lub czytelnego rękopisu wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa w konkursie w terminie do 31 maja 2022 roku na adres:

Zakład Karny w Wołowie

ul. Więzienna 6

56 - 100 Wołów

z dopiskiem: Konkurs Ogólnopolski ,,W WIĘZIENIU PISANE", Wołów 2022.


 

3. Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno opowiadanie.

4. Wszystkie prace powinny zostać podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz imieniem ojca ich autora wraz ze wskazaniem jednostki penitencjarnej, w której autor opowiadania przebywa.

5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i postanowień regulaminu.

6. Nadesłane prace nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.

7. Prace nadesłane po określonym w regulaminie terminie nie zostaną poddane ocenie.

8. Wstępnej oceny nadesłanych prac dokona komisja wyłoniona spośród przedstawicieli Zakładu Karnego w Wołowie, Aglomeracji Wrocławskiej, Wrocławskiego Domu Literatury, Domu Wydawniczego REBIS oraz WYDAWNICTWA ALBATROS Sp. z o.o.

9. Najwyżej ocenione przez komisję prace (maksymalnie 50 opowiadań) zostaną przetłumaczone na język angielski, a następnie przekazane panu Grahamowi Mastertonowi, który osobiście dokona ich oceny i wyłoni zwycięzców.

10. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pisemne podziękowanie za udział w konkursie oraz zaprojektowany specjalnie na tę okazję długopis upamiętniający udział w konkursie.

11. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych dla autorów dziesięciu najwyżej ocenionych prac. Ponadto autor najwyżej ocenionego opowiadania otrzyma dodatkowo trofeum zaprojektowane specjalnie na zlecenie pana Grahama Mastertona.

12. Autorzy prac wypełniając kartę uczestnictwa deklarują zgodę lub jej brak na podanie swoich danych osobowych do publicznej wiadomości, a także obligatoryjnie udzielają zgody organizatorowi konkursu na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie nadesłanych opowiadań (w całości lub w części) w dowolnych publikacjach, mediach oraz wydawnictwach.

13. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zakład Karny w Wołowie,

ul. Więzienna 6, 56 - 100 Wołów.

13.1 Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu.

13.2 Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania albo wycofania przez uczestnika zgody na ich przetwarzanie.

13.3 Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

13.4 Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

14. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na sierpień 2022 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu z udziałem pana Grahama Mastertona który specjalnie na tę okazję przyleci do Polski, odbędzie się w Zakładzie Karnym w Wołowie w miesiącu wrześniu 2022 r., z zastrzeżeniem, że zezwolą na to okoliczności sanitarne.

Kalendarium konkursu

  • marzec 2022 r. - ogłoszenie konkursu,
  • 31 maja 2022 r. - ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych,
  • czerwiec/lipiec 2022 r. - tłumaczenie najwyżej ocenionych opowiadań na język angielski oraz przesłanie ich do pana Grahama Mastertona,
  • sierpień 2022 r. - ogłoszenie laureatów konkursu,
  • wrzesień 2022 r. - osobiste wręczenie przez pana Grahama Mastertona nagród autorom najlepiej ocenionych prac na terenie Zakładu Karnego w Wołowie (w miarę możliwości organizacyjnych).

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU O NAGRODĘ LITERACKĄGRAHAMA MASTERTONA ,,W WIĘZIENIU PISANE", Wołów 2022 udziela Zakład Karny w Wołowie, ul. Więzienna 6, 56–100 Wołów, e–mail zk_wolow@sw.gov.pl, tel. 71 375 88 23.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej