III Ogólnopolski Konkurs Literacki, “W więzieniu pisane” organizowany jest pod patronatem pisarza Grahama Mastertona, który oceniał będzie nadesłane prace.

Organizatorami konkursu są:

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie,

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska,

Dom Wydawniczy REBIS, Wydawnictwo ALBATROS Sp. z o.o.,

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie

Cele konkursu

Podstawowym celem konkursu jest oddziaływanie na osadzonych przez twórczość własną oraz kontakt z ludźmi zawodowo zajmujący się sztuką. Ważną rolę odgrywa aspekt dotyczący wzbudzenia w osobach pozbawionych wolności chęci do podjęcia wyzwania. Poszerzy on tym samym krąg doświadczeń życiowych, które mogą wpłynąć na ukształtowanie w niech akceptowanych w społeczeństwie sposobów na spędzanie czasu wolnego, co stanowić może alternatywę wobec dotychczasowego stylu życia.

Zasady konkursu

W konkursie mogą wziąć udział osoby przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie opowiadania własnego autorstwa (maksymalnie 1300 słów) o dowolnej tematyce, dotychczas niepublikowanego i nienagradzanego w konkursach literackich, sporządzonego w języku polskim lub angielskim, w formie maszynopisu, tekstu komputerowego lub czytelnego rękopisu wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa w konkursie w terminie do 31 maja 2019 r. na adres :

Zakład Karny w Wołowie

ul. Więzienna 656 – 100 Wołów

z dopiskiem „W więzieniu pisane”, Wołów 2019

 

Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno opowiadanie. Praca powinna zostać podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz imieniem ojca. Przekazanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i postanowień regulaminu. Przekazane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Prace złożone po określonym w regulaminie terminie nie zostaną poddane ocenie. Wstępnej oceny nadesłanych prac dokona komisja wyłoniona spośród przedstawicieli Zakładu Karnego w Wołowie, Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej, Domu Wydawniczego REBIS oraz WYDAWNICTWA ALBATROS Sp. z o.o. Najwyżej ocenione przez komisję prace (maksymalnie 50 opowiadań) zostaną przetłumaczone na język angielski, a następnie przekazane panu Grahamowi Mastertonowi, który osobiście dokona ich oceny i wyłoni zwycięzców. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pisemne podziękowanie za udział w konkursie oraz zaprojektowany specjalnie na tę okazję długopis upamiętniający udział w konkursie. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych dla autorów dziesięciu najwyżej ocenionych prac. Ponadto autor najwyżej ocenionego opowiadania otrzyma dodatkowo trofeum zaprojektowane specjalnie na zlecenie pana Grahama Mastertona. Autorzy prac wypełniając kartę uczestnictwa deklarują zgodę lub jej brak na podanie swoich danych osobowych do publicznej wiadomości, a także obligatoryjnie udzielają zgody organizatorowi konkursu na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie nadesłanych opowiadań (w całości lub w części) w dowolnych publikacjach, mediach oraz wydawnictwach.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zakład Karny w Wołowie.

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2019 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu z udziałem pana Grahama Mastertona, który specjalnie na tę okazję przyleci do Polski, odbędzie się w Zakładzie Karnym w Wołowie we wrześniu br. Główne nagrody, o ile dozwolą na to możliwości organizacyjne, pan Graham Masterton wręczy laureatom osobiście na terenie Zakładu Karnego w Wołowie.

Kalendarium konkursu

  • marzec 2019 r. – ogłoszenie konkursu
  • 31 maja 2019 r. – ostateczny termin nadsyłania prac
  • czerwiec/lipiec 2019 r. – tłumaczenie najwyżej ocenionych opowiadań na język angielski i przesłanie ich do pana Grahama Mastertona
  • sierpień 2019 r. - ogłoszenie laureatów konkursu
  • wrzesień 2019 r. – osobiste wręczenie przez pana Grahama Mastertona nagród autorom najlepiej ocenionych prac na terenie Zakładu Karnego w Wołowie (w miarę możliwości organizacyjnych).

Dodatkowe informacje dotyczące III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU O NAGRODĘ LITERACKĄ IMIENIA GRAHAMA MASTERTONA ,,W WIĘZIENIU PISANE", Wołów 2019 udzielne są przez Zakład Karny w Wołowie, ul. Więzienna 6, 56 – 100 Wołów, e – mail zk_wolow@sw.gov.pl, tel. (71) 375 81 00, wew. 217.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej