Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej „Za więzienna kurtyną” organizowany jest cyklicznie – tegoroczna edycja jest już ósmą z kolei.

Organizatorem konkursu jest:

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie.

Cele konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości więziennej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki audiowizualnej, motywowanie do podejmowania nowych wyzwań, aktywizacja środowiska osadzonych, promowanie akceptowalnych form spędzania czasu wolnego, aktywizacja kulturalna skazanych, inspirowanie kreatywności, poznanie i wykorzystanie nowych technologii, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego. Obcowanie ze sztuką jest również elementem procesu resocjalizacji prowadzonego w jednostkach penitencjarnych. Konkurs obejmuje zakłady karne i areszty śledcze z terenu całego kraju.

Warunki uczestnictwa:

uczestnikami konkursu mogą być osoby przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całego kraju,

każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace w każdej kategorii,

prace muszą zostać dostarczone na płycie DVD, CD, Blu-ray, lub pamięci flash,

do nadesłanych prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową. Uczestnicy konkursu wyrażą pisemną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych prac przez organizatora konkursu oraz ich emisję w telewizji „TV Więzienna 6”, funkcjonującej w Zakładzie Karnym w Wołowie,

oceny nadesłanych prac dokona Jury Konkursu,

dla autorów zwycięskich prac przewidziano nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy,

zgłoszone prace do konkursu nie będą zwracane ich autorom,

wszelkie ewentualne kwestie nie objęte Regulaminem zostaną rozstrzygnięte przez organizatora konkursu.

 

Kategorie konkursu:

Kategoria 1: więźniowie dzieciom – bajka

Przedmiotem kategorii jest zrealizowanie bajki audiowizualnej, filmu, słuchowiska lub audycji. Bajka może być własnego pomysłu lub zaadaptowana z oryginału. Ponadto w powyższej kategorii uwzględnia się także przesłanie narysowanej bajki dla dziecka – również w formie komiksu.

Kategoria 2: moja rodzina – pozytywne wspomnienia z przeszłości: dzieciństwa, młodości, dorosłego życia

Przedmiotem kategorii jest zrealizowanie filmu, słuchowiska lub audycji, napisanie pozytywnych wspomnień z przeszłości, dzieciństwa, młodości, dorosłego życia.

Kategoria 3: życie w więzieniu – nie wszystko stracone.

Przedmiotem kategorii jest zrealizowanie filmu, reportażu, audycji ukazujących pozytywne strony, cechy i aktywności skazanych w dążeniu do kreatywnego i rozwojowego wykorzystania czasu w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, a także napisania opowiadania na temat planów po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do dnia 30 września 2022 na adres:

 

Zakład Karny w Wołowie

ul. Więzienna 6,

56 – 100 Wołów

z dopiskiem: Konkurs „Za więzienną kurtyną”, Wołów 2022 r.

 

Kalendarium konkursu:

- 06.2022 r. rozesłanie informacji o konkursie do jednostek penitencjarnych w kraju

- 30.09.2022 r. ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych

- 14.10.2022 r. ocena nadesłanych prac, rozstrzygnięcie konkursu

- do 15.12.2022 r. rozesłanie nagród rzeczowych i dyplomów uczestnictwa w konkursie.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej