W dniu 19 października br. 29 nauczycieli z wołowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wołowie obchodziło swoje święto tj. Dzień Edukacji Narodowej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu oraz ppłk Robert Kuczera, Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie złożyli listy gratulacyjne z życzeniami dla nauczycieli i pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego. Spotkanie z nauczycielami stało się okazją do podziękowania  zarówno nauczycielom, jak i działowi penitencjarnemu za codzienny trud i zaangażowanie w wykształcenie skazanych. W tym uroczystym dla wszystkich nauczycieli dniu, wręczono również nagrody i wyróżnienia dla najlepszych pedagogów.

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wołowie zostało powołane w dniu 1 września 2004 roku przez Ministra Sprawiedliwości na bazie istniejącego wówczas Zespołu Szkół dla Dorosłych. Działalność edukacyjna na terenie wołowskiego więzienia rozpoczęła się natomiast w roku 1962, kiedy to na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1962 roku utworzono Ośrodek Szkolenia Więźniów (OSW). Przez ponad 50 lat historii szkoła była wielokrotnie reorganizowana, a placówka nosiła kolejno nazwy: Ośrodka Szkolenia Więźniów (1962-1963), Zbiorczego Zakładu Szkolnego (1963-1978), Zespołu Szkół (1978-2004) i Centrum Kształcenia Ustawicznego (od 2004 roku). Nauka była lub nadal jest prowadzona w ramach: szkoły podstawowej, podstawowego studium zawodowego, zasadniczej szkoły zawodowej, kursów zawodowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, średniego studium zawodowego, technikum zawodowego, technikum uzupełniającego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz liceum ogólnokształcącego. Przez ponad pół wieku w murach szkoły kształciło się prawie 8000 więźniów.

Nad prawidłowym procesem kształcenia czuwa kadra pedagogiczna licząca 32 osoby, w której skład której wchodzą: dyrektor CKU, zastępca dyrektora CKU, 29 nauczycieli i sekretarka szkoły.

teks, zdjęcia: kpt. Krystian Sapun

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej