Zakład Karny w Wadowicach poszukuje przedsiębiorców chętnych do  zatrudnienia skazanych na terenie jednostki.

Zakład Karny w Wadowicach poszukuje przedsiębiorców chętnych do  zatrudnienia skazanych na terenie naszej jednostki. W chwili obecnej jesteśmy w stanie zatrudnić około 10 osadzonych. W tym celu dysponujemy halą produkcyjną o powierzchni ok. 100 m2.

Uwaga: Od 01 czerwca 2017r. zwiększyły się  kwoty dopłat do wynagrodzeń skazanych. Ryczałt wypłacany przedsiębiorcy (z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności) wynosi obecnie 35%  i  jest naliczany z  kwoty wynagrodzenia wypacanego skazanym.

Przykładowo: w miesiącu czerwcu wynagrodzenie należne skazanemu wyniesie 2000zł brutto. Pracodawca może ubiegać się o refundację części tego wynagrodzenia (tj. 35%)  za które otrzyma 700 zł zwrotu. Wobec powyższego koszt zatrudnienia skazanego w tym miesiącu wynosi faktycznie 1300 zł.

 

Inne korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z zatrudniania więźniów:

  • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
  • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu przepisów prawa pracy),
  • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
  • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
  • pracodawca może skorzystać z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie ścisłym zakładu karnego,
  • zatrudniający ( pracodawca ) ma prawo wnioskowania o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
  • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
  • przedsiębiorca ma możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny z  instruktorem ds. zatrudnienia osadzonych.

Telefon kontaktowy : (33) 8721106 ,w godzinach 7.30 – 15.30.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej