Zakład Karny w Wadowicach poszukuje przedsiębiorców chętnych do zatrudnienia skazanych na terenie naszej jednostki. W chwili obecnej jesteśmy w stanie zatrudnić do 10 osadzonych. W tym celu dysponujemy halą produkcyjną o powierzchni około 100 m2

Dopłata do wynagrodzeń skazanych (w formie ryczałtu wypłacanego przedsiębiorcy) wynosi obecnie 35%  i  jest naliczana z  kwoty wypłacanego wynagrodzenia.

Przykładowo: w miesiącu styczniu wynagrodzenie należne skazanemu wyniesie 2600 zł brutto. Pracodawca może ubiegać się o refundację części tego wynagrodzenia (tj. 35%) za które otrzyma 910 zł zwrotu. Wobec powyższego koszt zatrudnienia skazanego w tym miesiącu wyniesie faktycznie 1690 zł

 

Inne korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z zatrudniania więźniów:

  • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin;
  • Nie ma potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu przepisów prawa pracy);
  • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP);
  • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności;
  • pracodawca może skorzystać z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie ścisłym zakładu karnego;
  • zatrudniający (pracodawca) ma prawo wnioskowania o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy;
  • przedsiębiorca ma możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny z  mł. inspektorem ds. zatrudnienia osadzonych.

Telefon kontaktowy : (33) 872 11 06, w godzinach 7.30 – 15.30.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej