W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbywają się cykliczne spotkania osadzonych z kuratorami i pracownikami socjalnymi, których działalność ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom opuszczającym jednostkę penitencjarną.


Spotkanie odbyło z inicjatywy Działu Penitencjarnego. Do Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych przybyli Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Lesku Pani Małgorzata Grzybowska oraz pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy Pani Krystyna Tkacz. Wizyta miała charakter roboczy, a jego celem było m.in. ustalenie szczegółów zakresu działań wobec osadzonych, w stosunku do których ustalono okres, o którym mowa w art. 164 kkw *, oraz omówienie pojawiających się problemów w zakresie udzielania pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji.
Tego typu spotkania w naszej jednostce penitencjarnej na stałe wpisały się w prowadzoną działalność w zakresie oddziaływań postpenitencjarnych. Przygotowujemy osadzonych do powrotu do społeczeństwa, dlatego informacje przekazane przez przedstawicieli wpółuczestniczących w procesie przystosowania do nowego życia jest bardzo ważne – podkreśla Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemar Ciszek.
W zorganizowanej spotkaniu wzięło udział 30 osadzonych, którzy w najbliższym czasie oczekują na koniec kary lub będą ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Art. 164 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy

§ 1. Okres do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary stanowi, w miarę potrzeby, czas niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu, zwłaszcza dla nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym lub podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1. Okres ten ustala, za zgodą skazanego, komisja penitencjarna.

§ 2. Okres, o którym mowa w § 1, może również wyznaczyć sąd penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu lub odmowie warunkowego zwolnienia, jeżeli uzna to za niezbędne.

Tekst: ppor. Krzysztof Gierula

zdjęcia: ppor. Damian Jeruzal

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej