W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych coraz więcej skazanych znajduje zatrudnienie w ramach „Programu Praca dla Więźniów".

 

Założenia programu "Praca dla więźniów" opierają się na budowie hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, rozszerzeniach zakresu możliwości nieodpłatnej pracy osób pozbawionych wolności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz zastosowania ulg dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych.

Nowi kontrahenci i wzrost zatrudnienia w 2021 r.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych oraz w podległych Oddziałach Zewnętrznych znajdujących się w Średniej Wsi i w Jabłonkach zatrudnieni są na mocy skierowania do pracy w formie zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej. Osoby pozbawione wolności przebywające w tut. jednostce penitencjarnej świadczą pracę na rzecz ODK SW w Olszanicy, MIGB „MAZOVIA”- produkcja elementów i podzespołów dla motoryzacji oraz na rzecz kontrahentów zewnętrznych: Ringpol Zagórz - producent placów zabaw, Mlekovita Sanok, CE Master Hoczew – usługi budowlane, Darjan Hoczew- usługi budowlane i produkcja betonu, Automet Sanok -producent autobusów i podzespołów z tworzywa sztucznego dla branży motoryzacyjnej. Osadzeni zatrudnieni są również na rzecz ZK Uherce Mineralne (grupy konserwacyjne, kuchnia, prace porządkowe na terenie zakładu karnego itp.).

Lasy Państwowe nowym kontrahentem.

Porozumienie zawarte w dniu 15.09.2021 roku pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, stało się podstawą do rozszerzenia zatrudnienia na podstawowe jednostki penitencjarne i nawiązanie współpracy z okolicznymi nadleśnictwami. W roku 2021 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych podpisał stosowne porozumienia z Nadleśnictwami w Lesku, Baligrodzie i Ustrzykach Dolnych. Osadzeni oprócz zatrudnienia, uczestniczą w szeregu zajęć szkoleniowych i edukacyjnych prowadzonych przez leśników w ramach programów readaptacji społecznej.

Zatrudnienie w liczbach Zakład Karny w Uhercach Mineralnych 2021 r.

W roku 2021 od 164 osadzonych zatrudnionych odpłatnie przekazano na rzecz Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy kwotę w wysokości 1 251 893,00 zł. Powyższa kwota stanowi 45% potrąceń wynagrodzenia każdej zatrudnionej w formie odpłatnej osoby pozbawionej wolności. Od 1 stycznia 2022 r. odpis na w/w fundusz będzie stanowił 51 %. Kolejnym potrąceniem jakie odprowadzane jest z wynagrodzenia za pracę osadzonego to 7% na rzecz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, gdzie w roku ubiegłym na ten cel odprowadzono kwotę w wysokości łącznej 194 773,32 zł. Oprócz w/w potrąceń ważnym czynnikiem, który uwzględnia się przy zatrudnianiu osadzonych, są ich zobowiązania wobec Funduszu Alimentacyjnego, na który odprowadzono kwotę 70 293,23 oraz zajęcia komornicze na rzecz których odprowadzona została kwota w wysokości 73 295,30 zł.

Rok 2021 był dla naszej jednostki rokiem dobrym, odnotowaliśmy wzrost zatrudnienia rok do roku, jednakże nie możemy zapomnieć o tym, iż najważniejsze przy zatrudnianiu osób skazanych poza murami Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych jest bezpieczeństwo i reżim sanitarny. – podsumowywał Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemar Ciszek.

 

Tekst; ppor. Krzysztof Gierula

Zdjęcia; archiwum ZK Uherce Mineralne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej