Na przestrzeni ostatnich lat w skali kraju zauważalny jest wzrost liczby osadzonych, którzy ukończyli 60. rok życia. Na koniec 2018 roku było ich 2934. Dla porównania w 2010 roku grupa ta liczyła 1310 osadzonych. Ów demograficzny trend wymaga od funkcjonariuszy Służby Więziennej dostosowania oddziaływań do potrzeb i możliwości seniorów.

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych jest jednostką penitencjarną typu półotwartego, przeznaczoną dla mężczyzn, w której karę pozbawienia wolności może odbywać do 671 osób. Na dzień 1.09.2019 przebywało tutaj 42 osadzonych, którzy ukończyli 60. rok życia. - W zasadzie liczba osadzonych w wieku senioralnym od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Aktualnie najstarsi osadzeni ukończyli już 80 lat. Do niedawna brakowało nam programu skierowanego jedynie do tej grupy osadzonych, którego zawartość merytoryczna mogła odnosić się nie tylko do ich codziennego funkcjonowania w zakładzie karnym, ale również przygotowującego skazanych do opuszczenia jednostki penitencjarnej, biorąc pod uwagę ich wiek, możliwości, jak również stan zdrowia – mówi mjr Adam Nieznański, kierownik Działu Penitencjarnego.

W efekcie za sprawą st. szer. Michała Bąka powstał program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych skierowany do osób pozbawionych wolności, którzy ukończyli 60. rok życia o nazwie Senior. Oddziaływanie ma charakter modułowy. W jego realizacji poza wspomnianym wychowawcą Działu Penitencjarnego uczestniczą również: mł. chor. Krzysztof Gierula (wychowawca ds. kulturalno-oświatowych), st. szer. Joanna Szałajko (psycholog) oraz st. chor. Jolanta Różycka (pielęgniarka). Głównymi celami programu są: akceptacja konieczności wykonywania kary pozbawienia wolności, zrozumienie związku przyczynowego skutkującego pobytem w warunkach izolacji, nabycie umiejętności wchodzenia w pożądane role społeczne, podniesienie samooceny, zrozumienie znaczenia instytucji rodziny, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, akceptacja swojego wieku i ograniczeń z tego wynikających, uświadomienie znaczenia własnej aktywności oraz wzrost tolerancji wobec innych osób starszych odbywających karę pozbawienia wolności oraz skonstruowanie realnych planów na przyszłość. Powyższe cele realizowane są poprzez udział w cyklu 12 spotkań, podczas których poruszana są następujące tematy: motywacja, edukacja zdrowotna, zdrowie psychiczne, pierwsza pomoc przedmedyczna, aktywność własna, akceptacja ograniczeń, znaczenie rodziny, rozwiązywanie konfliktów, a także przemijanie i przeżywanie żałoby.

Pierwsza edycja programu realizowana była od lipca, zaś zakończyła się we wrześniu bieżącego roku. Wzięło w niej udział 13 osadzonych. Najstarszy uczestnik ukończył 83 lata. - Nie chcemy ograniczać się do jednego programu skierowanego do seniorów, obecnie przygotowujemy kolejny, którego głównym celem będzie przygotowywanie osadzonych w wieku starczym oraz niepełnosprawnych do poruszania poza murami więzienia i właściwego załatwienia podstawowych czynności administracyjnych. Mam nadzieję, że jeszcze jesienią uda się zrealizować jego pierwszą edycję – podsumowuje ppłk Mariusz Kocaj, dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej