W dniu 29 października w siedzibie Nadleśnictwa odbyło się spotkanie gdzie podpisano porozumienie pomiędzy Nadleśnictwem Lesko i Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych, którego celem jest zatrudnianie osób pozbawionych wolności na rzecz leskiego nadleśnictwa.

Obszar Nadleśnictwa Lesko charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, na które składają się drzewostany odznaczające się wysokim stopniem naturalności, zbiorowiska roślinne z licznym udziałem roślin chronionych i rzadkich. Najcenniejsze przyrodniczo obszary i obiekty objęto ochroną prawną. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 6 rezerwatów przyrody oraz dwa projektowane rezerwaty. Duża część terenu Nadleśnictwa jest objęta ochroną obszarową w postaci parków krajobrazowych(Park Krajobrazowy Gór Słonnych) i obszarów chronionego krajobrazu (Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu i Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego).

Podstawą do ścisłej współpracy podkarpackich jednostek penitencjarnych z nadleśnictwami, było porozumienie zawarte pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie. W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”, Nadleśnictwo Lesko jest kolejnym kontrahentem zatrudniających osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

Umowę podpisali Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko Zbigniew Pawłowski i Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach ppłk Waldemar Ciszek.

Tekst ; ppor Krzysztof Gierula

Zdjęcia; mjr Wojciech Mikołajczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej