Systematycznie w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbywają się spotkania osadzonych z kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom opuszczającym jednostkę penitencjarną.

Ostatnie tego typu spotkanie odbyło się 29 listopada, kiedy z zaproszenia Działu Penitencjarnego skorzystali: Kurator Specjalista Sądu Rejonowego w Lesku Małgorzata Grzybowska oraz pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy Krystyna Tkacz.

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osadzonych, spośród których najliczniejszą grupę stanowiły osoby w najbliższym czasie nabywające uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub oczekujące na koniec kary pozbawienia wolności. Rozmowy odbywały się na dwóch płaszczyznach indywidualnej oraz grupowej.

- Istotnymi dla osadzonych kwestiami poruszanymi podczas rozmów grupowych, zaś następnie indywidualnych była tematyka związana z zastosowaniem art. 164 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Osadzonych interesowały również kwestie dotyczące pomocy, jaką mogą uzyskać od kuratorów po opuszczeniu zakładu karnego –podsumowuje mł. chor. Krzysztof Słabik, wychowawca ds. postpenitencjarnych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Ponadto skazani uzyskali informacje dotyczące obowiązków i przywilejów wynikających z faktu dozoru kuratorskiego po otrzymaniu warunkowego przedterminowe zwolnienia. Również przedstawiono formy pomocy, jakimi można objąć ich rodziny podczas odbywania przez nich kary pozbawienia wolności.

- Prowadzone przez naszą kadrę penitencjarną oddziaływania ukierunkowujemy również na przygotowanie osadzonych do opuszczenia zakładu karnego. Dla przykładu w 2018 roku 120 osadzonych uzyskało nowe kwalifikację zawodowe dające im większe możliwości na rynku pracy, zaś 58 osobom pozbawionym wolności ustalono okres przygotowania do życia po zwolnieniu w trybie art. 164 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Również blisko trzydziestokrotnie pomagano osadzonych w znalezieniu tymczasowego miejsca zamieszkania po opuszczeniu zakładu karnego -dodaje mjr Adam Nieznański, kierownik Działu Penitencjarnego.

 

Tekst,zdjęcia: st.szer. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej