Współpraca Zakładu Karnego w Trzebini z MBP w Chrzanowie trwa od kilku lat. W jej ramach realizowany jest program readaptacji społecznej oparty na aktywizacji czytelniczej i twórczej osadzonych, niwelowaniu deficytów edukacyjnych oraz kształtowaniu poszanowania dla dóbr i wartości kultury, piśmiennictwa oraz umiejętności poznawczych.

Skazani uczestniczą w zajęciach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę oraz wykonują na jej rzecz nieodpłatne prace polegające na digitalizacji piśmiennictwa regionalnego, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia bazy danych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Kolejnym zadaniem realizowanym na rzecz placówki jest przygotowanie opisów bibliograficznych na potrzeby opracowania wykazu jednostek piśmienniczych dotyczących regionu. Chrzanowska książnica, bowiem, jako jedyna w powiecie prowadzi w tak dużym zakresie prace bibliograficzne tworząc „Bibliografię Regionalną Powiatu Chrzanowskiego”. Zarówno publikacje książkowe bibliografii jak i katalog regionalny w Internecie udostępniany na wielu platformach stanowią niebagatelną formę promocji miasta Chrzanowa i Powiatu Chrzanowskiego. Gromadzone i opracowywane w Dziale Regionalnym materiały dają świadectwo bogatego „jestestwa” całej Ziemi Chrzanowskiej dla współczesnych i przyszłych pokoleń.
W bibliografii regionalnej znajdują się opisy bibliograficzne książek, fragmentów książek, folderów, map oraz artykułów z czasopism i gazet, materiałów dotyczących powiatu chrzanowskiego oraz historyczno - geograficznego obszaru ziemi chrzanowskiej. Wybrany materiał bibliograficzny w całości pochodzi z autopsji. Skazani przeglądają numery Gazety Krakowskiej, wybierając zgodne z wymaganiami przedmiotowymi artykuły, sporządzają ich opis bibliograficzny i uzupełniają je krótkim abstraktem informującym o treści opisanej publikacji. Zakres chronologiczny, który wyznaczają cechy treściowe dokumentów obejmuje rok 2014. Zasięg terytorialny to obszar całego powiatu chrzanowskiego w jego administracyjnych i historycznych granicach.
Prace prowadzone są pod nadzorem merytorycznym wychowawcy d.s biblioteki, który posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Praca osadzonych stanowi przyczynek do poszerzenia wiedzy na temat regionu oraz rozwoju badań naukowych nad jego dziejami. Skazani włączając się w prace prowadzone przez MBP Chrzanów podnoszą swoje kompetencje społeczne przez pracę użytkową na rzecz nauki polskiej, gdyż rola prac bibliograficznych ma ogromne znaczenie dla współczesnego użytkownika informacji.

 

por. M. Pytel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej