W trzebińskim zakładzie karnym miało dzisiaj ( 26.10.2018r.) miejsce uroczyste otwarcie hali produkcyjnej. Przecięcia wstęgi dokonał Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński. Zakład Karny w Trzebini dołączył tym samym do grona jednostek penitencjarnych, przy których powstała jedna z czterdziestu hal produkcyjnych, budowanych w ramach projektu "Praca dla więźniów".

Decyzja o budowie

Wprowadzenie programu "Praca dla więźniów" spowodowało znaczny wzrost zatrudnienia skazanych. Możliwości, jakie dzięki temu zostały stworzone pozwoliły też na rozpoczęcie budowy przywięziennych hal produkcyjnych. Do tej pory zrealizowano w Polsce już kilkanaście takich projektów. Dzięki temu zatrudnienie znaleźli ci osadzeni, którzy z różnych względów nie mogli być kierowani do pracy poza obrębem więzienia. Decyzja o budowie hali w Zakładzie Karnym w Trzebini zapadła w 2017 roku, kiedy dyrektor jednostki podpisał umowę z dysponentem Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Pozwoliło to na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Prace budowlane trwały siedem miesięcy. Głównym wykonawcą, który zrealizował inwestycję było Przedsiębiorstwo Państwowe "Robut" z Nowego Wiśnicza. W powstałej hali ma pracować ponad trzydziestu osadzonych, zatrudnionych głównie przy pracach o charakterze ślusarskim.

Uroczyste otwarcie

Uroczystego otwarcia hali dokonali: gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej, płk Włodzimierz Więckowski - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie, ppłk Tomasz Wacławek - Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini, Janusz Szczęśniak - Starosta Chrzanowski oraz Marek Ziaja - Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Robut". Wydarzenie uświetniła obecność wielu gości – władz samorządowych, służb mundurowych i wojska, szkolnictwa wyższego, osób oraz instytucji współpracujących z Zakładem Karnym w Trzebini.

Uroczystość stała się okazją do wręczenia podziękowań dla instytucji zewnętrznych, które niejednokrotnie trwa od wielu lat współpracują ze Służbą Więzienną. Dyrektor Generalny Służby Więziennej wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Trzebini przekazali podziękowania dla przedstawicieli władz samorządowych, stowarzyszeń i fundacji, organizacji pożytku publicznego, szkół średnich, instytucji kultury, kuratorów sądowych, PCPR, Chrzanowskiej Izby Gospodarczej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz innych instytucji, które wspierają swymi działaniami zadania realizowane przez funkcjonariuszy i pracowników trzebińskiego zakładu na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa oraz resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

W swoich wystąpieniach goście skierowali ciepłe słowa pod adresem funkcjonariuszy Służby Więziennej, dziękując im za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę. Jednocześnie wyrazili nadzieję na jej kontynuację i rozwój, szczególnie w zakresie dalszego zwiększenia zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Przedstawiciele więziennictwa otrzymali również podziękowania ze strony  stowarzyszenia - Trzebińskiego Ruchu Społecznego "Niezależność".

Oprócz władz samorządowych i przedstawicieli osób oraz instytucji współpracujących z Zakładem Karnym w Trzebini, w uroczystości wzięli udział dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej w Katowicach i Rzeszowie, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu krakowskiego, specjaliści OISW w Krakowie, przedstawiciele wojska i duchowieństwa. Byli również pracodawcy zatrudniający więźniów i dzierżawcy hali. Na uroczystości nie zabrakło też dwóch poprzednich szefów trzebińskiego zakładu, ppłk. SW w stanie spoczynku – Jana Grabonia oraz Mirosława Cholewy. Ten ostatni kilka lat temu wystąpił z pomysłem budowy hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Trzebini.

Nowe miejsca pracy - nowe możliwości

Hala produkcyjna zlokalizowana wewnątrz jednostki penitencjarnej i zatrudnienie w niej osadzonych ma pomóc Służbie Więziennej w aktywizacji zawodowej tych osób, które nie mogą pracować poza zakładem karnym. 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na aspekt resocajlizacyjny wykonywania pracy.

To właśnie praca, jako jeden ze środków penitencjarnych, pozwala na systematyczne osiąganie celów wykonywania kary. Praca ma w przypadku skazanych szczególny wymiar korekcyjny: rozwija intelektualnie, pozwala na opanowanie nowych umiejętności, daje poczucie pewności, szacunku i spełnienia co ma znaczący wpływ na szybszą adaptację po opuszczeniu jednostki penitencjarnej oraz wzbudza chęć powrotu do uporządkowanego życia i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie. Najważniejsze jest to, aby osadzeni nauczyli się żyć w sposób, który zapewni bezpieczeństwo społeczeństwu.

Nie tylko resocjalizacja

Innym, bardzo ważnym aspektem zatrudnienia, na który zwrócił uwagę Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest realne obniżenie kosztów.

Program "Praca dla więźniów" kładzie duży nacisk na zwiększenie powszechności zatrudnienia, co pozwala nie tylko na skuteczną resocjalizację skazanych ale również na obniżenie kosztów utrzymania osadzonych. Jest to bowiem inicjatywa wyjątkowa, przynosząca wymierne efekty dla państwa polskiego i jego obywateli.

W trzebińskim zakładzie karnym jest zatrudnionych w różnych formach ponad 80% wszystkich osadzonych. Odpłatnie pracuje połowa więźniów.

Listopadowy akcent

Otwarciu hali towarzyszyła wystawa przygotowana na upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Również do tego szczególnego wydarzenia, które będziemy świętować za dwa tygodnie, nawiązał gen. Jacek Kitliński mówiąc, że uroczystość otwarcia hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Trzebini doskonale wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecie powstania polskiego więziennictwa. Zaakcentował również, że zarówno 100 lat temu jak i dzisiaj podstawowym zadaniem więziennictwa jest służba państwu polskiemu.

tekst: por Paweł Marchajski

zdjęcia: kpt. Szymon Kalisz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej