Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany oddać państwu to, co w jego imieniu wypłacił fundusz alimentacyjny. Świadczenia wypłacane są w ramach pomocy państwa osobom uprawnionym do otrzymania alimentów.

Aby alimenty zostały wypłacone uprawnionej osobie, należy w pierwszej kolejności stwierdzić bezskuteczność egzekucji tego świadczenia od zobowiązanego. Uporczywe uchylanie się od tego obowiązku może doprowadzić do umieszczenia w zakładzie karnym. Służba Więzienna jest formacją, która ma za zadanie nie tylko ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw ale również praworządne i humanitarne wykonanie kary pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych. Działania jakie podejmujemy mają również celu uzmysłowienie i wzbudzenie odpowiedzialności za bliskie osoby oraz ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa. Po przybyciu do naszej jednostki skazani poddawani są weryfikacji, w wyniku której mogą zostać skierowani do zatrudnienia. Zwracamy szczególną uwagę na osoby z zobowiązaniami alimentacyjnymi, obowiązkiem naprawienia szkody, zadośćuczynienia ofierze przestępstwa czy nawiązką.

W ubiegłym roku wyegzekwowaliśmy łącznie ponad 215 tyś zł., które trafiły między innymi do funduszu alimentacyjnego oraz na poczet innych orzeczonych przez sądy zobowiązań.

 

kpt. Paweł Marchajski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej