W tarnowskim zakładzie karnym ruszył kolejny kurs zawodowy finansowany z funduszy unijnych.

Następni osadzeni mają okazję zdobywać bądź doskonalić swoje kwalifikacje celem znalezienia zatrudnienia, najpierw w warunkach izolacji, później w środowisku wolnościowym.

Obecnie trwają kursy przygotowujące do pracy w zawodzie technologa robót wykończeniowych i brukarza, w których uczestniczy po dwunastu skazanych. W tym roku kalendarzowym dotychczas zorganizowano już cztery tego typu szkolenia, dwa obecnie są w trakcie, a dodatkowo planowane jest zorganizowanie jeszcze kilku szkoleń kursowych, przygotowujących do wykonywania różnych zawodów. W trakcie ponad 200 godzin kursu uczestnicy oprócz teoretycznej i praktycznej wiedzy specjalistycznej, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

W projekcie „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanym przez Służbę Więzienną w ramach programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wsparcie otrzymują skazani dobrowolnie zgłaszający się do udziału. Muszą spełniać kilka warunków: posiadać nieodległy termin końca kary (nie więcej niż dwa lata), wykazywać zainteresowanie zdobyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz uzyskać pozytywną opinię przedstawicieli administracji zakładu karnego w zakresie możliwości udziału
w projekcie. Szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani są osadzeni, nie posiadający żadnego wykształcenia lub mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu.

Zaniedbania edukacyjne, długoletnie bezrobocie, nikłe doświadczenie zawodowe, niska motywacja do podjęcia pracy, brak kwalifikacji przydatnych w zatrudnieniu w połączeniu
z odbywaniem kary pozbawienia wolności powodują u osadzonych odrealnienie rynku pracy. Realizacja projektu przez Służbę Więzienną ma na celu zwiększenie szans osób odbywających karę pozbawienia wolności na aktywne zaistnienie w społeczeństwie, w tym na rynku pracy po zwolnieniu z warunków izolacji więziennej.

Opracowanie: por. B. Bańdur
Zdjęcia: ppor. M. Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej