Miniony długi weekend większości z nas kojarzy się przede wszystkim z odpoczynkiem. Dla funkcjonariuszy służb mundurowych rokrocznie upływa w akcencie patriotycznych obchodów świąt narodowych.

     Dla uczczenia 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, tarnowscy więziennicy zaznaczyli swoją obecność zarówno podczas uroczystości na szczeblu okręgowym w Krakowie jak i lokalnym na terenie Miasta Tarnowa i Gminy Skrzyszów. W stolicy województwa małopolskiego w uroczystościach uczestniczył Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie ppłk Tomasz Wiercioch. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Tarnowie reprezentowali Służbę Więzienną wchodząc w skład Pocztu Sztandarowego. W obchodach lokalnych delegacja mundurowych z z-cą Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie ppłk. Antonim Serafinem na czele, złożyła wiązankę okolicznościową pod Pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza.

Święto Narodowe Trzeciego Maja, obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku. Był to pierwszy tego typu akt prawny w nowoczesnej Europie, drugi na świecie. Wprowadzał szereg nowatorskich uregulowań tj. zniesienie wolnej elekcji i liberum veto, zrównanie w prawach szlachty i mieszczan, ochronę stanu chłopskiego czy trójpodział władzy.

Tekst: por. B. Bańdur

Zdjęcia: st. kpr. M. Wałaszek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej