Dzień 8 lutego to Święto Służby Więziennej. Nie jest to data przypadkowa. Nawiązuje do ogłoszenia w 1919 roku dekretu Naczelnika Państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego, który stał się podstawą do funkcjonowania i kształtowania systemu penitencjarnego

Służba Więzienna pełni ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Jednym z jej podstawowych zadań jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw przebywającymi w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zapewnienie w nich porządku i bezpieczeństwa. Misją Służby Więziennej jest prowadzenie oddziaływań wychowawczych wobec skazanych, które mają przyczynić się do umożliwienia im powrotu do społeczeństwa oraz przestrzegania obowiązującego porządku prawnego.

Nad właściwym przebiegiem procesu resocjalizacji skazanych w tarnowskiej jednostce czuwa łącznie 395 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są oni odpowiedzialni za ochronę zewnętrzną i wewnętrzną. Dbają o stan zdrowia osadzonych, logistyczne funkcjonowanie jednostki (wyżywienie, odpowiednie warunki socjalne, bytowe i higieniczne). Prowadzą oddziaływania wychowawcze i psychologiczne ukierunkowane na eliminowanie deficytów będących przyczyną wejścia w konflikt z prawem.

Współczesne więzienie nie może funkcjonować wyłącznie jako hermetycznie zamknięte środowisko, instytucja totalna. Istotą resocjalizacji jest nie tylko izolacja (odosobnienie, odseparowanie od społeczeństwa celem zapewnienia mu bezpieczeństwa), ale także, a może nawet przede wszystkim integracja (współpraca ze społeczeństwem, przywrócenie jednostki społeczeństwu). Dlatego współczesne więzienie jest instytucją otwartą na wzajemną wymianę i współpracę z przedstawicielami różnych podmiotów zewnętrznych. Nie da się bowiem człowieka przygotować do życia w społeczeństwie, w oderwaniu od tegoż społeczeństwa. Dlatego przed Służbą Więzienną stoją zadania z jednej strony kształtowania adekwatnego jej wizerunku w świadomości społecznej (jako instytucji służącej ludziom i społeczeństwu, zapewniającej poszanowanie ludzkich praw i godności, otwartej na wzajemną współpracę), a z drugiej inicjowania wzajemnych kontaktów z przedstawicielami środowisk zewnętrznych, ukierunkowanego na przygotowanie i włączenie jednostki do życia w społeczeństwie, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i konieczności przestrzegania norm społecznych.

Święto Służby Więziennej to okazja, by podziękować wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za codzienny trud oraz zaangażowanie i odpowiedzialność w wypełnianiu obowiązków służbowych, życząc, by ich wysiłek znalazł uznanie nie tylko w oczach przełożonych, ale także całego społeczeństwa.

 

por. Beata Bańdur

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej