Tarnowska Służba Więzienna zaangażowała się w realizację programu „Mediacje po wyroku”. Program jest finansowany w ramach projektu ”Pilotażowe kompleksy penitencjarne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Program przeznaczony jest dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, które zostały skazane za popełnienie przestępstwa, w wyniku którego ucierpiała osoba pokrzywdzona.

Intencją sprawiedliwości naprawczej jest naprawienie krzywdy wyrządzonej czynem przestępczym, a w szczególności umożliwienie lub wymaganie, by sprawca podjął działanie naprawcze (gdy sprawca jest znany), oraz umożliwienie ofierze (jeśli sobie tego życzy) uczestnictwa w dyskusji ze sprawcą na temat formy zadośćuczynienia.”

Jedną z form sprawiedliwości naprawczej jest mediacja, prowadzona zgodnie z zasadami: dobrowolności, poufności, bezstronności, neutralności, akceptowalności i szacunku. Zadaniem pośrednika jest pomoc stronom w osiągnięciu satysfakcjonującego je porozumienia, a nie rozstrzyganie sporu czy konfliktu. Mediacja może przyczyniać się do poprawy relacji między skonfliktowanymi stronami. Wypracowane warunki porozumienia spisywane są w formie ugody stanowiącej zobowiązanie stron do konkretnego zachowania się.

Uczestnikami mediacji karnej oraz mediacji po wyroku są: osoba pokrzywdzona, oskarżony/sprawca przestępstwa oraz mediator, który pośredniczy między skonfliktowanymi stronami. Przedmiotem rozmów podejmowanych podczas spotkań mediacyjnych jest najczęściej naprawienie wyrządzonej szkody wynikającej z dokonanego przestępstwa i /lub zadośćuczynienie.

Ze wsparcia mediatora może skorzystać każdy skazany, który wyraża taką wolę. Do tej pory w tutejszej jednostce program ukończyły dwie grupy osadzonych z czego skutecznie zakończono jedną mediację.

Opracował:

ppor: Tomasz Liszka

Zdjęcia:

por. Maciej Lehrfeld

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej