Twórczość stanowi jedną z najważniejszych zasad specyficznie ludzkiego sposobu funkcjonowania, przejawia się we wszystkich dziedzinach aktywności człowieka i jest potrzebą i formą ekspresji prawidłowo ukształtowanej osobowości, a zarazem środkiem jej kształcenia i motorem rozwoju człowieka.

Sztuka to sposób na życie, oderwanie od rzeczywistości, pasja...

W Zakładzie Karnym w Sztumie realizowany jest program readaptacyjny dla skazanych "Ze Sztuką na Ty". Zajęcia w ramach programu mają służyć nie tylko rozwijaniu umiejętności plastycznych i manualnych. Warsztaty są także formą otwarcia na sztukę i aktywnego włączenia się osadzonych we współtworzenie wytworów kultury. Dzięki tego typu zajęciom sztuka spełnia swoją funkcję terapeutyczną, jest nie tylko formą ekspresji, ale przede wszystkim uczy cierpliwości, precyzji, zaangażowania oraz kreatywności. Odnalezienie u osadzonych tych cech pozytywnych i wyeksponowanie ich jest jednym z celów wykonywanej przez Służbę Więzienną pracy resocjalizacyjnej. Wykonane dzieła przez osadzonych zostaną wyeksponowane w Przeglądzie Sztuki Więziennej oraz przekazane na cele charytatywne. Jednym z podstawowych celów tegorocznego programu było wykonanie murali na terenie jednostki penitencjarnej.

Arteterapia w resocjalizacji

Celem programu jest kształtowanie umiejętności społecznych w zakresie wzrostu samooceny osadzonych, poznawania przez nich nowych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań i talentu, kształtujących pozytywne przekonania na temat własnych możliwości osiągnięcia sukcesu oraz wykształcenie pozytywnych i konstruktywnych obrazów dotyczących własnej osoby, które prowadzić będą do zmniejszenia ryzyka powrotu do przestępstwa. Działalność twórcza i artystyczna obok zatrudnienia, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, terapii uzależnień jest zjawiskiem istniejącym od zawsze, a izolacja zmusza niejako do podejmowania działań pomagających w adaptacji do niekorzystnych emocjonalnie warunków. Skazani przebywający w izolacji doświadczają deprywacji potrzeb. Szukają zatem zastępczych form ich zaspokajania. Służba Więzienna poprzez realizację tego typu programów readaptacyjnych stwarza osadzonym możliwości do znalezienia takich form działalności własnej, która pomoże im wyrażać swoje emocje.

 

Tekst/ zdjecia: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej