Wykaz nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Sztumie przeznaczonych do wydzierżawienia

Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z  2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:


1.    Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się na działkach o nr ewid.: 279/133, 279/201, 279/202, 279/225, 314/1, ob-ręb ewidencyjny: 221605_4.0002, Obręb 2 - Sztum, położona w Sztumie przy ul. Kochanowskiego 21, dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2I/00024253/4.

2.    Powierzchnia nieruchomości:
Łączna powierzchnia działek wynosi 13 327 m2, natomiast zlokalizowany na nich budynek hali pro-dukcyjnej posiada powierzchnię zabudowy 3 827 m2 i powierzchnię użytkową 4290 m2, wraz z in-frastrukturą, instalacjami, przyłączami, drogami, dojściami, zabezpieczeniami techniczno-ochronnymi.

3.    Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z gruntu (działki wskazane w pkt 1 Wykazu) oraz posadowionego na nim budynku hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym (hala o wym. 126,7m x 25m x 11m, część socjalno-biurowa o wym. 54,6m x 12m) oraz zbiornika p.poż. Dach hali produkcyjnej płaski z blachy trapezowej, pokryty membraną i ocieplony poliizocyjanuratem (PIR) w arkuszach. Dach części socjalno-biurowej płaski, wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych żelbeto-wych, kryty membraną. Budynek hali został oddany do użytku w grudniu 2020r..

4.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zakład Karny w Sztumie oddaje w dzierżawę halę produkcyjną o pow. użytkowej 4290m2 wraz z częścią socjalno-biurową oraz grunty o łącznej pow. 13 327m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, przy której zatrudnione zostaną osoby odbywające karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sztumie.

5.    Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę z dniem określonym w umowie na okres co najmniej 5 lat w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, zawartej pomiędzy dzierżawcą, a Zakła-dem Karnym w Sztumie.


6.    Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Wysokość czynszu dzierżawnego zostanie określona na podstawie złożonej przez dzierżawcę oferty w organizowanym przetargu na dzierżawę hali produkcyjnej wraz z częścią gruntu, opisa-nych w pkt 2 i 3. niniejszego wykazu. Zakłada się, że wysokość opłat z tytułu dzierżawy nie powin-na być niższa od wartości rynkowych (opinia dotycząca analizy stawek czynszu dzierżawnego w odniesieniu do hali produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Sztumie z dn.13.07.2023r. – 9,12 zł + VAT za 1m2 /m-ąc powierzchni hali; stawka czynszu dzierżawnego gruntu dla zasobu nierucho-mości Miasta i Gminy Sztum – 0,40 zł + VAT za 1m2 /m-ąc).
Ponadto dzierżawca będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Wydzierżawiającego opłat z tytułu :
- trwałego zarządu dzierżawionych nieruchomości, zgodnie z decyzją uprawnionego organu;
- opłat eksploatacyjnych;
Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty opłat z tytułu :
- podatku od nieruchomości za przedmiot dzierżawy, wg stawki wynikającej z deklaracji podatko-wej;
- ubezpieczenia dzierżawionych nieruchomości.

7.    Terminy wnoszenia opłat:
•    opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie uiszczał z góry za danych miesiąc, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego wydzierżawiającemu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
•    opłaty z tytułu trwałego zarządu, dzierżawca będzie uiszczał z góry za dany rok kalenda-rzowy, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego wydzierżawiającemu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia mu faktury VAT,
•    opłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych, dzierżawca będzie uiszczał na podstawie wskazań odpowiednich urządzeń pomiarowych w ilościach wg faktycznego zużycia w cenach obo-wiązujących wydzierżawiającego, wykazanych na dowodach sprzedaży dostawców w/w mediów, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego wydzierżawiającemu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia mu faktury VAT,
•    opłaty z tytułu wywozu odpadów stałych jak i umowa pozostają po stronie dzierżawcy.


8.    Zasady aktualizacji opłat:
Wysokość stawki czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o ustalany w ustawie bu-dżetowej prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zmiana stawki obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono ustawę budżetową.
Wysokość opłat z tytułu podatku od nieruchomości ustalana będzie zgodnie z deklaracją podat-kową i stawkami określonymi przez uprawniony organ.
Wysokość opłat z tytułu trwałego zarządu będzie zgodna z aktualną decyzją uprawnionego  organu.
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej