W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa program resocjalizacji w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej odbywających karę pozbawienia wolności.

Cel oddziaływań

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Beneficjantami programu są osoby stosujące przemoc w rodzinie, które odbywają karę pozbawienia wolności za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie. Głównym celem programu readaptacyjnego prowadzonego przez funkcjonariuszy sztumskiej jednostki penitencjarnej pt. „Stop Przemocy - Druga Szansa” jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez oddziaływania skierowane do osób stosujących przemoc, zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, a także zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonowania rodzin, w których występuje przemoc.

Przeciwdziałanie przemocy

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie prowadzą zóżnicowane oddziaływania na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków. Analiza drogi przestępczej osób pozbawionych wolności wskazuje, że część przestępstw popełniana jest z użyciem przemocy. W celu redukcji tych niepożądanych zjawisk kadra penitencjarna sztumskiej jednostki prowadzi oddziaływania ukierunkowane na redukcję tych deficytów.

 

Tekst/ zdjecia: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej