7 października br. funkcjonariusze Służby Więziennej ze sztumskiej jednostki zaangażowali skazanych w akcję prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego w Sztumie.

Prace społeczne

W ramach zajęć kulturalno – oświatowych skazani ze sztumskiej jednostki penitencjarnej wraz z wychowawcami udali się na cmentarz przy ulicy Kochanowskiego. Na miejscu zajęli się uporządkowaniem terenu cmentarza. Uzbierano kilkanaście worków liści i innych odpadów.

Praca skazanych w miejscu, które powinno budzić określone refleksje nad ludzkim bytem, jego sensem - jest niezwykle cennym doświadczeniem szczególnie w tym wyjątkowym okresie poprzedzającym Święto Wszystkich Świętych. Akcja z całą pewnością będzie kontynuowana w przyszłym roku.

Udział funkcjonariuszy Służby Więziennej w akcjach charytatywnych, prospołecznych i patriotycznych ma odzwierciedlenie w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Kadra penitencjarna realizując liczne programy resocjalizacji, których celem jest kształtowanie u osadzonych postaw społecznie akceptowalnych uczy, że bezinteresowna praca na rzecz innych osób, kształtowanie szacunku dla własnego kraju i jego historii, a tym samym rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich to cechy warunkujące właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: ppor. Michał Sobotka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej