Por. Marcin Steiniger, wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Sztumie od 18 lat uczestniczy w procesie resocjalizacji skazanych, a od 23 lat jako strażak ochotnik pomaga ratować życie i zdrowie ludzkie.

W Służbie Więziennej, wychowawca por. Marcin Steiniger zajmuję się resocjalizacją osób pozbawionych wolności. Do jego zadań należy m.in.: prowadzenie programów resocjalizacyjnych, podejmowanie działań zmierzających do utrzymania właściwych relacji pomiędzy osadzonymi, bieżące rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych pomiędzy osadzonymi, wskazywanie na społecznie akceptowanych sposoby postępowania. Aktualnie wychowawca już po raz czwarty prowadzi autorski program resocjalizacyjny „Na sygnale”. Ta forma szkolenia osób pozbawionych wolności uwrażliwia na potrzebę niesienia pomocy, wykształca właściwe postawy i zasady postępowania w razie wypadków i sytuacji kryzysowych co wspomaga proces resocjalizacji. W trakcie zajęć skazani uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy, stosowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz innych czynności mające znaczenie w ratowaniu życia i zdrowia.

W czasie wolnym Marcin Steiniger udziela się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Od 10 lat jest jej Naczelnikiem. Ochotnicza Straż Pożarna to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt jednostka ratownicza, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicza Straż Pożarna to także ludzie, którzy  swym poziomem wyszkolenia, wiedzy i umiejętności ratowniczych wspierają Państwową Straż Pożarną. Marcin Steiniger zdobytą w straży pożarnej wiedzę wykorzystuje w pracy zawodowej.

Służba Więzienna i Ochotnicza Straż pożarna to formacje mundurowe zaliczające się do zawodów zaufania publicznego wykonywanych z motywacji prospołecznych. Funkcjonariusze tych służb kierują się misją i cechuje ich wewnętrzna dyscyplina, poczucie honoru osobistego, odpowiedzialność, wiara we własne możliwości, odwaga, wytrwałość, pracowitość, sumienność, inicjatywa i lojalność.  

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński

zdjęcia: por. Marcin Steiniger, mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej