Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: w sekretariacie Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum w terminie do 24.08.2023r. do godz. 10.00. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem ustawowo dni wolnych od pracy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z GRUNTEM

Nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Sztumie

 

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na działkach o nr ewid.: 279/133, 279/201, 279/202, 279/225, 314/1, obręb ewidencyjny: 221605_4.0002, Obręb 2 - Sztum, położona w Sztumie przy ul. Kochanowskiego 21, dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2I/00024253/4.

 

 1. Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia działek wynosi 13 327 m2, natomiast zlokalizowany na nich budynek hali produkcyjnej posiada powierzchnię zabudowy 3 827 m2 i powierzchnię użytkową 4290 m2, wraz z infrastrukturą, instalacjami, przyłączami, drogami, dojściami, zabezpieczeniami techniczno-ochronnymi.

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, ustanowiony został trwały zarząd dla Zakładu Karnego w Sztumie. Składa się z gruntu (działki wskazane w pkt 1 Wykazu) oraz posadowionego na nim budynku hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym (hala o wym. 126,7m x 25m x 11m, część socjalno-biurowa o wym. 54,6m x 12m) oraz zbiornika p.poż. Dach hali produkcyjnej płaski z blachy trapezowej, pokryty membraną i ocieplony poliizocyjanuratem (PIR) w arkuszach. Dach części socjalno-biurowej płaski, wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych żelbetowych, kryty membraną. Budynek hali został oddany do użytku w grudniu 2020r.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę z dniem określonym w umowie zawartej pomiędzy dzierżawcą, a Zakładem Karnym w Sztumie na zakładany okres co najmniej 5 lat w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

 

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Wysokość czynszu dzierżawnego zostanie określona na podstawie złożonej przez dzierżawcę oferty. Zakłada się, że wysokość opłat z tytułu dzierżawy nie powinna być niższa od wartości rynkowych (opinia dotycząca analizy stawek czynszu dzierżawnego w odniesieniu do hali produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Sztumie z dn.13.07.2023r. – 9,12 zł + VAT za 1m2 /m-ąc powierzchni hali; stawka czynszu dzierżawnego gruntu dla zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum – 0,40 zł + VAT za 1m2 /m-ąc).

Ponadto dzierżawca będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Wydzierżawiającego opłat z tytułu :

- trwałego zarządu dzierżawionych nieruchomości, zgodnie z decyzją uprawnionego organu;

- opłat eksploatacyjnych;

Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty opłat z tytułu :

- podatku od nieruchomości za przedmiot dzierżawy, wg stawki wynikającej z deklaracji podatkowej;

- ubezpieczenia dzierżawionych nieruchomości.

 

 1. Termin wnoszenia opłat:
 • opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie uiszczał z góry za danych miesiąc, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego wydzierżawiającemu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
 • opłaty z tytułu trwałego zarządu, dzierżawca będzie uiszczał z góry za dany rok kalendarzowy, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego wydzierżawiającemu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia mu faktury VAT,
 • opłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych, dzierżawca będzie uiszczał na podstawie wskazań odpowiednich urządzeń pomiarowych w ilościach wg faktycznego zużycia w cenach obowiązujących wydzierżawiającego, wykazanych na dowodach sprzedaży dostawców w/w mediów, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego wydzierżawiającemu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia mu faktury VAT,
 • opłaty z tytułu wywozu odpadów stałych jak i umowa pozostają po stronie dzierżawcy.

 

 1. Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o ustalany w ustawie budżetowej prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zmiana stawki obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono ustawę budżetową.

 

Wysokość opłat z tytułu podatku od nieruchomości ustalana będzie zgodnie z deklaracją podatkową i stawkami określonymi przez uprawniony organ.

 

Wysokość opłat z tytułu trwałego zarządu będzie zgodna z aktualną decyzją uprawnionego  organu.

 

 1. Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Sztumie na podstawie uchwały nr XLI.340.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30-11-2017 (przekazana aktem notarialnym  Repertorium A numer 432/2018 w dniu 22-01-2018).

Korzystanie z Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, wytwórczym lub pokrewnej działalności jest dopuszczalne i nie istnieją w tym zakresie żadne ograniczenia i utrudnienia.

Księga wieczysta prowadzona dla Nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń, wzmianek o złożonych wnioskach oraz ostrzeżeniach dotyczących niezgodności stanu prawnego, ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ww. nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, ani też żadne podmioty nie roszczą sobie do niej praw oraz nie zachodzą żadne podstawy do formułowania takich roszczeń.

Nie zostały dokonane jakiekolwiek czynności faktyczne lub prawne, które powodowałyby obciążenie Nieruchomości lub ograniczenie prawa rozporządzania Nieruchomością, w szczególności nie została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży lub inna umowa, której skutkiem byłaby zmiana stanu prawnego Nieruchomości.

 

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert pisemnych:

Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w sekretariacie Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum w terminie do 24.08.2023r. do godz. 10.00. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30  z wyłączeniem ustawowo dni wolnych od pracy.

 

Koperta /opakowanie zawierające ofertę powinno być adresowane do zamawiającego na adres:

Zakład Karny w Sztumie 82-400 Sztum  ul. Nowowiejskiego 14

 

Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:

 

Oferta dzierżawy nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Sztumie”

 Nr sprawy: D/kw-Inw.230.5.2023.OM Nie otwierać do dnia 24.08.2023 r. do godz. 10.00.”

 

 1. Termin otwarcia ofert
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2023 r., o godzinie 12:00.
 • Otwarcie ofert jest jawne, Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
 • Niezwłocznie po otwarciu ofert Wydzierżawiający zamieści informację z otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń na bramie głównej jednostki oraz na stronach  internetowych:
 • https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-sztumie
 • https://zksztum.bip.gov.pl/

 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Warunkiem  jest otrzymanie przez zamawiającego przed terminem składania ofert pisemnego powiadomienia od wykonawcy o zmianie lub wycofaniu złożonej oferty. Powiadomienie powinno być złożone na tych samych zasadach jak złożenie oferty, z tym że koperta z powiadomieniem powinna być opatrzona dopiskiem odpowiednio „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

 

 

 1. Miejsce otwarcia ofert:

Zakład Karny w Sztumie 82-400 Sztum ul. Nowowiejskiego 14, w sali narad i odpraw – pokój nr 204 budynek ochronny. Otwarcie ofert jest jawne.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 1
 • opis sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy - ZAŁĄCZNIK NR 2
 • wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3 (Oferent parafuje i podpisuje wzór umowy w miejscu wskazanym w umowie jako Dzierżawca")
 • oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO - ZAŁĄCZNIK NR 4:
 • Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem  podatków, wystawione  nie wcześniej  niż trzy  miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS. , albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert.
 • oświadczenie Oferenta o braku toczących się postępowań egzekucyjnych.

 

 1. Kryteria wyboru:

 

Oferta składa się z następujących kryteriów, które posiadają odpowiadające im wagi:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) – waga: 60%, kryterium:  liczba etatów, 
 2. Czas utrzymania utworzonych i opłaconych miejsc pracy osób pozbawionych wolności w latach (wartość z pkt. 1), minimalny okres 5 lat – waga 20%, kryterium: rok
 3. Cena czynszu za powierzchnię hali w zł/m2 netto – waga: 10 %
 4. Cena czynszu za powierzchnię gruntu w zł/m2 netto – waga: 10 %

Wartość punktowa kryterium „liczba utworzonych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty)” zostanie wyliczona na podstawie liczby zawartej w formularzu ofertowym wg poniższego wzoru:

Ilość punktów = liczba etatów  badanej ofertyliczba etatów oferty maksymalnej *60%*100

Wartość punktowa kryterium „czas utrzymania utworzonych miejsc pracy w latach” zostanie wyliczona na podstawie liczby zawartej w formularzu ofertowym wg poniższego wzoru:

Ilość punktów = czas utrzymania etatów  badanej ofertyczas utrzymania etatów oferty maksymalnej *20%*100

Wartość punktowa kryterium „cena czynszu za powierzchnię hali w zł/m2” zostanie wyliczona na podstawie liczby zawartej w formularzu ofertowym wg poniższego wzoru:

Ilość punktów = wartość badanej ofertywartość oferty maksymalnej *10%*100

Wartość punktowa kryterium „cena czynszu za powierzchnię gruntu w zł/m2” zostanie wyliczona na podstawie liczby zawartej w formularzu ofertowym wg poniższego wzoru:

Ilość punktów = wartość badanej ofertywartość oferty maksymalnej *10%*100

Wartość oferty jest równa sumie wszystkich wskaźników.

Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która otrzyma najwyższą wartość

 1. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Oferent może składać zapytania dotyczące przetargu oraz dzierżawionej nieruchomości do dnia 23.08.2023 w formie pisemnej na adres email: zk_sztum@sw.gov.pl

Dopuszcza się odbycie dokonanie oględzin przedmiotu dzierżawy w terminie do dnia 23.08.2023 w godzinach od 08:00 do 13:00.

 

 1. Zastrzeżenia:

W szczególnie uzasadnionych przepadkach Zakład Karny w Sztumie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg może być rozstrzygnięty, jeśli wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.

Wszystkie koszty i opłaty związanie z przygotowaniem ofert i zawarciem umowy obciążają oferenta.

Zakład Karny w Sztumie zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, w przypadku gdy oferowany charakter prowadzonej działalności może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo jednostki lub dobre imię Służby Więziennej.

Mając na względzie aspekt resocjalizacyjny osadzonych poprzez pracę, a tym samym maksymalizację zatrudnienia, Zakład Karny w Sztumie dopuszcza możliwość wydzierżawienia obiektu konsorcjum, celem optymalnego zagospodarowania obiektu.

 

Załączniki do ogłoszenia:

-  ZAŁĄCZNIK NR 1 – formularz ofertowy

-  ZAŁĄCZNIK NR 2 – opis sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy

-  ZAŁĄCNZIK NR 3 – wzór umowy,

- ZAŁĄCZNIK NR 4 – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej