Oferta zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz wynajmu nieruchomości znajdujących się na terenie Zakładu Karnego w Sztumie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Malborku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Zakład Karny w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku proponuje współpracę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Na terenie jednostki położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum wydzielono pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni  200 m²,  w Oddziale Zewnętrznym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19A, 82-200 Malbork wydzielono pomieszczenie o łącznej powierzchni 29 m², które mogą być wykorzystane jako miejsca pracy skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Pomieszczenia usytuowane są na parterze budynków.

Pomieszczenia mają dostęp do wszystkich niezbędnych mediów (wyposażone są w wodę, energią elektryczną, oświetlenie). Dodatkowo pomieszczenia są monitorowane. Potencjalny pracodawca zobowiązany byłby do pokrycia kosztów wynajmu pomieszczeń i zużywanych mediów. Wyposażenie pomieszczeń będzie uzależnione od formy działalności, jaka będzie prowadzona na terenie zakładu. Przedsiębiorca, który wynajmie pomieszczenia i zatrudni w nich skazanych nie będzie ponosić kosztów związanych z dodatkowymi zabezpieczeniami oraz ochroną posiadanego mienia.

Zapraszamy kontrahentów zewnętrznych, którzy byliby zainteresowani podjęciem z nami współpracy. Przedsiębiorca, który stworzy zatrudnienie skazanym na terenie Zakładu Karnego w Sztumie oraz Oddziału Zewnętrznego w Malborku zyskuje m.in.:

  • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin na podstawie skierowania do zatrudnienia przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
  • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy), pracodawca podpisuje umowę z dyrektorem jednostki,
  •  pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
  • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
  • rozliczenie za pracę odbywa się za pośrednictwem jednostki penitencjarnej - pracodawca sporządza jedynie listę płac skazanych oraz przesyła na konto zakładu kwotę stanowiącą sumę wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych, obliczenia, potrącenia i odprowadzenia do US składek na podatek dochodowy dokonuje jednostka penitencjarna (pracodawca odprowadza tylko składki ZUS (emerytalne, rentowe, ubezpieczenie wypadkowe – obowiązujące u danego pracodawcy),
  • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
  • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
  • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
  • zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8. czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, podmioty zatrudniające skazanych mogą ubiegać się o wypłatę ryczałtu w wysokości 35% kwoty wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym skazanym, oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę,
  • Potencjał ludzki: skazany to dobry pracownik, który wykazuje się zaangażowaniem, dbałością o swoją pracę. Przyuczony do zawodu może być stałym elementem załogi przez długi okres czasu.

Wszystkich chętnych do nawiązania współpracy, zainteresowanych wynajęciem pomieszczeń i zatrudnieniem skazanych zapraszamy do kontaktu.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 55 267 28 15 lub drogą elektroniczną na adres: zk_sztum@sw.gov.pl

Zachęcamy przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty i wynajęcia pomieszczeń.

 

 

Tekst / Zdjęcia: st. chor. Robert Górniewicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej