W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa program profilaktyki selektywnej skierowany do osób pozbawionych wolności zagrożonych patologicznym hazardem.

Cel i strategia oddziaływań

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Głownym celem programu readaptacyjnego prowadzonego przez Służbę Więzienną pt.„ Los - przypadek, czy mój wybór” jest ograniczenie ryzyka zaburzeń uprawiania hazardu wśród osób pozbawionych wolności poprzez wzmocnienie postaw prozdrowotnych wobec grania hazardowego, rozwijanie strategii radzenia sobie poprzez kształtowanie umiejętności wyznaczania celów długoterminowych, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. 

Przeciwdziałanie

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie prowadzą zóżnicowane oddziaływania na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków. Analiza drogi przestępczej osób pozbawionych wolności wskazuje, że część przestępstw popełniana jest przez osoby uzależnione, bądź mające problem z patologicznym hazardem, czy substancjami psychoaktywnymi takimi jak alkohol lub narkotyki. W celu redukcji tych niepożądanych zjawisk kadra penitencjarna sztumskiej jednostki prowadzi oddziaływania ukierunkowane na redukcję tych deficytów.

 

Tekst: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej