Zakład Karny w Sztumie gościł uczniów 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Technicznych nr 3 w Malborku, przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Wizyta w zakładzie karnym

Uczniowie zostali zapoznani z wyposażeniem, uzbrojeniem, umundurowaniem i środkami ochrony osobistej, stosowanymi przez funkcjonariuszy w czasie służby. Dowiedzieli się, co należy do głównych zadań poszczególnych pionów Służby Więziennej, a także jakie oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych prowadzone są w trakcie izolacji penitencjarnej. Uczniowie odwiedzili strategiczne miejsca sztumskiej jednostki, wykazali duże zainteresowanie miejscem izolacji skazanych.

Przyszli więziennicy?

Bycie funkcjonariuszem Służby Więziennej to prestiż, ale przede wszystkim stała forma zatrudnienia, możliwość rozwoju osobistego poprzez m.in. bezpłatne szkolenia specjalistyczne, możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego na studia, czy też przede wszystkim szeroka ścieżka kariery zawodowej. W trakcie spotkania młodzież została zapoznana z historią sztumskiej jednostki penitencjarnej i jej obecnym przeznaczeniem. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie starali się przybliżyć charakter i warunki pracy w jednostce penitencjarnej, zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz możliwości kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jak również możliwości, jakie w karierze zawodowej ma absolwent uczelni.

W służbie prawu

Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania naszej formacji: edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 Ustawy o Służbie Więziennej). Zadania w zakresie prowadzenia edukacji prawnej nie są odmienne od tych, które Służba Więzienna realizowała dotychczas. Zakład Karny w Sztumie od dawna prowadzi współpracę z placówkami oświatowymi, czy innymi instytucjami, zwłaszcza w zakresie prewencji przestępstw wśród młodzieży.

Działania pod kątem naboru i profilaktyki

Spotkanie przede wszystkim miało także swój cel wychowawczy i profilaktyczny, poprzez unaocznienie młodym gościom negatywnych skutków nieprzestrzegania norm prawnych i społecznych. Młodzież uświadomiła sobie, że rola Służby Więziennej to nie tylko ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, ale także praca resocjalizacyjna ukierunkowana na redukcję deficytów i wyrabianie pozytywnych nawyków, które pomogą w życiu w warunkach wolnościowych. Służba Więzienna prowadzi ciągłą rekrutację i poszukuje pracowników do swoich szeregów.

 

Tekst/zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej