Wykaz Nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Sztumie przeznaczonych do wydzierżawienia

               Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Nieruchomość znajduje się na działkach o nr ewid.: 279/133, 279/201, 279/202, 279/225, 314/1, obręb ewidencyjny: 221605_4.0002, Obręb 2 - Sztum, położona w Sztumie przy ul. Kochanowskiego 21, dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2I/00024253/4.
   
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  Łączna powierzchnia działek wynosi 13 327 m2, natomiast zlokalizowany na nich budynek hali produkcyjnej posiada powierzchnię zabudowy 3 827 m2 i powierzchnię użytkową 4290 m2, wraz z infrastrukturą, instalacjami, przyłączami, drogami, dojściami, zabezpieczeniami techniczno-ochronnymi.
   
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość składa się z gruntu (działki wskazane w pkt 1 Wykazu) oraz posadowionego na nim budynku hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym (hala o wym. 126,7m x 25m x 11m, część socjalno-biurowa o wym. 54,6m x 12m) oraz zbiornika p.poż. Dach hali produkcyjnej płaski z blachy trapezowej, pokryty membraną i ocieplony poliizocyjanuratem (PIR) w arkuszach. Dach części socjalno-biurowej płaski, wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych żelbetowych, kryty membraną. Budynek hali został oddany do użytku w grudniu 2020r..
   
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Zakład Karny w Sztumie oddaje w dzierżawę halę produkcyjną o pow. użytkowej 4290m2 wraz z częścią socjalno-biurową oraz grunty o łącznej pow. 13 327m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, przy której zatrudnione zostaną osoby odbywające karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sztumie.
   
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę z dniem określonym w umowie na okres co najmniej 5 lat w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, zawartej pomiędzy dzierżawcą, a Zakładem Karnym w Sztumie.
   
 6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
  Wysokość czynszu dzierżawnego zostanie określona na podstawie złożonej przez dzierżawcę oferty w organizowanym przetargu na dzierżawę hali produkcyjnej wraz z częścią gruntu, opisanych w pkt 2 i 3. niniejszego wykazu. Zakłada się, że wysokość opłat z tytułu dzierżawy nie powinna być niższa od wartości rynkowych (opinia dotycząca analizy stawek czynszu dzierżawnego w odniesieniu do hali produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Sztumie z dn.03.12.2020r. - 8 zł + VAT za 1m2 /m-ąc powierzchni hali; stawka czynszu dzierżawnego gruntu dla zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum – 0,42zł + VAT za 1m2 /m-ąc).

  Ponadto dzierżawca będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Wydzierżawiającego opłat z tytułu :
  - podatku od nieruchomości za przedmiot dzierżawy, wg stawki wynikającej z deklaracji podatkowej;
  - trwałego zarządu dzierżawionych nieruchomości, zgodnie z decyzją uprawnionego organu;
  - opłat eksploatacyjnych;
  - ubezpieczenia dzierżawionych nieruchomości.
   
 7. Terminy wnoszenia opłat:
  opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, podatku od nieruchomości, dzierżawca będzie uiszczał z góry za danych miesiąc, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego wydzierżawiającemu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku,
  opłaty z tytułu trwałego zarządu, dzierżawca będzie uiszczał z góry za dany rok kalendarzowy, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego wydzierżawiającemu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia mu rachunku,
  opłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych, dzierżawca będzie uiszczał na podstawie wskazań odpowiednich urządzeń pomiarowych w ilościach wg faktycznego zużycia w cenach obowiązujących wydzierżawiającego, wykazanych na dowodach sprzedaży dostawców w/w mediów, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego wydzierżawiającemu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia mu rachunku,
  opłaty z tytułu wywozu odpadów stałych jak i umowa pozostają po stronie dzierżawcy.
   
 8. Zasady aktualizacji opłat:
  Wysokość stawki czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o ustalany w ustawie budżetowej prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zmiana stawki obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono ustawę budżetową.
  Wysokość opłat z tytułu podatku od nieruchomości ustalana będzie zgodnie z deklaracją podatkową i stawkami określonymi przez uprawniony organ.
  Wysokość opłat z tytułu trwałego zarządu będzie zgodna z aktualną decyzją uprawnionego  organu.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej