24 lutego br. funkcjonariusze sztumskiej jednostki przekazali na rzecz Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS nowe budy, efekt prac programu readaptacyjnego realizowanego w Zakładzie Karnym w Sztumie.

Bezinteresowna pomoc i nauka empatii

Nowe schronienia dla zwierząt zostały wykonane przez skazanych w ramach programu readaptacji społecznej „Pies pod Budą”. Takie oddziaływania, to nie tylko możliwość nabycia umiejętności zawodowych, ale także oddziaływania resocjalizacyjne uczące bezinteresownej pomocy i empatii. Skazani wykonali budy w ramach warsztatów stolarskich prowadzonych przez terapeutów oddziału terapeutycznego. 

Współpraca się opłaca

Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "REKS" rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku.

Do jego głównych działań należy wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. 

- Jeżeli tylko mamy możliwość, staramy się pomóc lokalnej społeczności, a także przyrodzie. Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnia pomoc dla czworonogich przyjaciół człowieka" - dodał kpt. Adam Dmitrzak – terapeuta zajęciowy, nadzorujący osadzonych.

Resocjalizacja

Tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Opisana inicjatywa to jeden z przykładów budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na los zwierząt, poczucia własnej wartości, a także nauki konstruktywnego organizowania czasu wolnego i kreowania warunków do kształtowania nawyku permanentnej pracy.

 

Tekst/zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej