We współpracy z  Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie realizowany jest program readaptacyjny dot. oddziaływań mających na celu ułatwienie i udzielenie skazanym wsparcia w postaci przygotowania do opuszczenia zakładu karnego i życia na wolności.

        Przygotowanie skazanych do opuszczenia zakładu karnego to okres analizowania przewidywanych trudności adaptacyjnych, które mogą mieć miejsce po opuszczeniu murów jednostki, a także opracowanie wszelkich sposobów przezwyciężania problemów i udzielania byłym osadzonym stosownej pomocy w tym zakresie. Programem objęci zostali osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Strzelinie, którzy w najbliższym czasie opuszczą jednostkę w związku z końcem kary, uzyskaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia lub zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie Pani Agnieszka Ambrozik i Pani Anna Jękała w trakcie spotkania ze skazanymi przekazywały informacje dot. nabycia umiejętności korzystania z pomocy oferowanej przez instytucje państwowe lub organizacje pozarządowe, omawiały ABC bezrobotnego i poszukującego pracy, informowały o zasadach kierowania do Powiatowych Zespołów Orzekających o Stopniu Niepełnosprawności, udzielały informacji z zakresu poradnictwa zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Uczestnictwo w programie pozwoliło osadzonym uzupełnić wiedzą dotyczącą funkcjonowania społecznego, a w szczególności poruszania się w ramach instytucji społecznych. W ramach programu osadzeni mogli zdobyć wiedzę prawną oraz uzyskać porady i odpowiedzi na nurtujące ich pytania i problemy, związane z zatrudnieniem i funkcjonowaniem po opuszczeniu zakładu karnego, nabyli praktycznych umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów życiowych.

 

tekst, zdjęcia: mł. chor. Agnieszka Surma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej