W dniu 23.07.2020r. zakończono kolejny cykl szkolenia zawodowego w ramach projektu pn: Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności realizowanego w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Z sukcesem skazani realizują kusy zawodowe, co skutkuje zatrudnieniem ich poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta.

Skazani uczęszczają na zajęcia aktywizacji zawodowej, zdobywają swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywny udział w kursie technologa robót wykończeniowych w budownictwie, jak i w kursie spawacza, który niebawem rozpocznie się w tutejszej jednostce.

Skazani po zdaniu pisemnego egzaminu, zakończeniu szkolenia są kierowani do zatrudnienia poza terenem jednostki penitencjarnej. Zakres prac przewidzianych do wykonania u kontrahentów poza zakładem karnym pozwoli skazanym wykorzystać umiejętności zdobyte w ramach organizowanych w tutejszej jednostce kursów zawodowych.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej