Były łzy, wzruszenia, gratulacje, słowa uznania, a to wszystko podczas obchodów 50-lecia istnienia Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje przy Zakładzie Karnym w Stargardzie.

Kilka słów o historii szkoły

1 września 1969 roku został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Zbiorczy Zakład Szkolny w Stargardzie Szczecińskim. Dyrektorem Zbiorczego Zakładu Szkolnego mianowano pana mgr Edwarda Kokorzyckiego, który podjął energiczne działania organizacyjne. Nawiązał współpracę z kierownikiem działu penitencjarnego Zakładu Karnego, starszym inspektorem p. Franciszkiem Kosem. Rozpoczął się nabór uczniów- skazanych oraz zatrudnienie nauczycieli i kompletowanie niezbędnego sprzętu szkolnego. Następnie adoptowano część typowego baraku mieszkalnego w oddziale II na cele szkolne. Równocześnie rozpoczęto organizację praktyk zawodowych w Przedsiębiorstwie Obróbki Metali Nr 5. Wyposażenie szkoły było bardzo skromne; to kilka starych ławek, stolików i taboretów. Brakowało najprostszych pomocy naukowych podręczników, lektur. Jedyną pomocą naukową była kreda oraz wiedza i kompetencja nauczycieli.
6 października 1969 roku 31 słuchaczy rozpoczęło naukę w klasie pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności – ślusarz, natomiast 19 w klasie drugiej. Liczną grupę uczniów w pierwszych latach istnienia szkoły stanowili skazani przez Sąd Wojskowy. Oprócz szkoły zawodowej, w roku 1969/70 ,zorganizowano również: nauczanie w zakresie szkoły podstawowej, kurs języka rosyjskiego, a także kursy zawodowe (murarz-tynkarz, spawacz elektryczny, ogólnorolny). W roku 1970/71 w ramach ZSZ utworzono specjalność tokarz. W roku szkolnym 1974/75 rozpoczęto zajęcia w nowym budynku szkolnym; zwiększano liczbę kursów kwalifikacyjnych i przyuczający do zawodu: kowal, betoniarz-zbrojarz ,obróbka skrawania, ślusarz maszynowy, spawacz gazowy, radiowo-telewizyjny, introligatorski, podgrzewania gazowego. 
Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 25.08.1978 roku tworzy się Zespół Szkół Nr 1, w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Średnie Studium Zawodowe, kursy zawodowe. W 1979 roku przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny, do którego przystąpiło 7 absolwentów. 1 września 1983 r. kierownictwo Zespołu Szkół Nr 1 obejmuje mgr p.Jan Zenon Sawicki w związku z odejściem na emeryturę p.Edwarda Kokorzyckiego. W latach 80. zakupiono wiele pomocy naukowych do poszczególnych gabinetów, co pozwoliło na większe niż dotąd uatrakcyjnienie lekcji. W roku szkolnym 1984/85 uczniowie po raz pierwszy mogli uczestniczyć w pracach kółek zainteresowań. Działało m.in. kółko języka polskiego, matematyki, fizyki. Zwrócono uwagę na ważną rolę zajęć sportowych w życiu słuchaczy. Do szkoły zakupiono telewizory kolorowe i magnetowidy oraz kasety z nagranymi programami szkolnymi. Do tradycji szkoły wprowadzono wywiadówki, spotkania z rodzicami słuchaczy. Wprowadzono „ talony szkolne” co pozwoliło słuchaczom na likwidowanie braków w zakresie posiadania zeszytów, przyborów szkolnych.
Od 2004 do 2008 roku Dyrektorem był Pan Edward Kulikowski. Od 2008 do 2018 roku funkcję Dyrektora szkoły pełnił Pan Roman Kwaśniewski. W 2012 r. Zespół Szkół Nr 1 został przekształcony w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Od 1 września 2018 roku dyrektorem Centrum jest Pani Iwona Ulchurska.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Od 1 września 2012 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi nauczanie w szkole podstawowej dla dorosłych, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach: ślusarz i kucharz. Aktualnie w szkole uczy się 166 słuchaczy. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz doświadczoną i zaangażowaną w pracę kadrę pedagogiczną. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych mają do dyspozycji dwie pracownie do zajęć praktycznych. Nauka w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych trwa trzy semestry. Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, gdyż stargardzkie CKU posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do organizowania egzaminów w tym zakresie. Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych trwa sześć semestrów, a absolwenci mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Nauka w szkole podstawowej dla dorosłych trwa cztery semestry.

Przyszłość Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie

Kierownictwo jednostki stara się o uzyskanie środków na remont pomieszczeń, które w sposób zdecydowany powiększą szkołę. Dzięki uzyskanym środkom będzie możliwość uruchomienia nowych kierunków kształcenia osadzonych w zawodach cukiernika, piekarza oraz docelowo- operatora obrabiarek numerycznych. CKU łączy naukę, pracę i zajęcia pozalekcyjne, dzięki czemu osadzeni-słuchacze niezwykle efektywnie wykorzystują pobyt w Zakładzie Karnym. We wszystkich szanujących się systemach penitencjarnych Europy ,i nie tylko, edukacja i praca zajmują najważniejsze miejsce w procesie resocjalizacji -powiedziała w swoim wystąpieniu Dyrektor CKU Iwona Ulchurska.

Gratulacje od Prezydenta Miasta Stargard

Funkcja edukacyjna, jaką służba więzienna pełni wobec osadzonych, jest niezwykle ważna także dla naszej społeczności lokalnej. Uczniowie przychodzą do tej szkoły z bagażem swoich trudności życiowych. Do tego dochodzi też przecież obciążenie związane z codziennym przebywaniem w tym miejscu. Z tym wszystkim mierzą się wychowawcy i nauczyciele prowadzący edukację. Wymaga to z ich strony umiejętności wzniesienia się ponad te wszystkie trudności. Ta edukacja na pewno daje człowiekowi poczucie szansy, ale także nadzieję i wiarę, że dalej można swoje losy poprowadzić inaczej. To główna siła sprawcza wewnętrznej zmiany, której ten człowiek może doświadczyć. Gratuluję profesjonalizmu, wysiłku i zaangażowania całej kadrze. Życzę satysfakcji płynącej ze spotkań na ulicach Stargardu zmienionych ludzi, którzy rozpoczynają swoje nowe, drugie życie– powiedział prezydent Rafał Zając.

Goście swoją obecnością dali wyraz szacunku dla naszej służby i pracy.

W uroczystości, której współgospodarzami byli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie płk Piotr Warenik oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk Adam Ładniak, uczestniczyli: Michał Jach – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Prezydent Miasta Stargard Rafał Zając wraz z zastępcami Ewą Sową i Piotrem Myncem, ,Irena Agata Łucka Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego, a także przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu szczecińskiego, dyrektorzy placówek oświatowych powiatu stargardzkiego. Ponadto w uroczystości wzięli udział partnerzy zewnętrzni, z którymi stargardzka jednostka współpracuje na czele z firmą Kuca oraz Cukiernią Nova.

Spacer po Zakładzie Karnym w Stargardzie

 Gościom zaprezentowano najnowsze obiekty zakładu karnego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie. Nie kryto podziwu i …zaskoczenia.

Specjalny poczęstunek

Na koniec uroczystości Gości zaproszono na okolicznościowy tort przygotowany przez cukiernię NOVA- naszego partnera w procesie dydaktycznym, oraz na poczęstunek przygotowany przez słuchaczy kwalifikacyjnego kursu w zawodzie kucharz.

 

Tekst i zdjęcia: Rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie – por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej