Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie Pani Iwona Ulchurska wspólnie z Panią psycholog por. Agnieszką Ciupak oraz wychowawcą por. Grzegorzem Terlikowskim zaprezentowali osadzonym z Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu ofertę nauczania.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie , które funkcjonuje od 50-lat przy Zakładzie Karnym w Stargardzie jest placówką publiczną, działającą zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Szkoły wchodzące w skład Centrum, to szkoły dla dorosłych i realizują takie same podstawy programowe oraz programy nauczania jak szkoły „wolnościowe”.

Nauczyciele, ze względu na specyfikę, zatrudniani są przede wszystkim na czas określony w częściach etatu. Podlegają oni tym samym przepisom i wymogom, jakie obowiązują w zewnętrznych szkołach publicznych.

Wszyscy osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych mają możliwość realizacji prawa do nauki, gwarantowanego im i organizowanego zgodnie z przepisami Kkw art. 102 oraz art.130 - 134. Szkoły i placówki oświatowe działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych organizowane są na wszystkich poziomach edukacyjnych z wyjątkiem szkół wyższych. Istnieje również możliwość realizacji prawa do nauki poza zakładem karnym zgodnie z art. 131 Kkw.

Służba Więzienna realizując projekty związane z nauczaniem daje skazanym szanse na wyjście z obszaru zagrożonego wykluczeniem społecznym oraz zwiększa możliwości odnalezienia się im na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Zakład Karny w Stargardzie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.

Osadzeni w tutejszej jednostce mają możliwość podjęcia nauki w szkole podstawowej dla dorosłych ( 7, 8 klasa), liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (VI semestrów) oraz szkolenia zawodowego w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodzie ślusarza, kucharza, cukiernika( III semestry).

Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbywają praktyczną naukę zawodu. Centrum Kształcenia Ustawicznego wyposażone jest między innymi w pracownię komputerową, gastronomiczną, obróbki ręcznej, obróbki skrawaniem, montażu i instalacji oraz spawalnię. Pracownie spełniają wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudniani są w hali produkcyjnej w firmie Kuca, a także poza terenem jednostki w Cukierni Nova.

Poza zajęciami lekcyjnymi słuchacze mają możliwość rozwoju własnych zainteresowań poprzez udział w różnego typu formach zajęć pozalekcyjnych; między innymi w kołach zainteresowań, zajęciach muzycznych oraz sportowych.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych.

 

 

 

Tekst:por. Grzegorz Terlikowski,

Foto: por. Jacek Ćwiertnia.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej