...czyli Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój„Podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez Służbę Więzienną.

Skazani z Zakładu Karnego w Stargardzie, którzy na co dzień są słuchaczami Centrum Kształcenia Ustawicznego w przerwie wakacyjnej nie marnują czasu i zdobywają nowe kwalifikacje zawodowe. Dwunastu skazanych rozpoczęło zajęcia praktyczne kursu kwalifikacyjnego pn. DEKARZ. Skazani podczas zajęć zdobywają pierwsze szlify do wykonywania wyżej wymienionego zawodu.

Główny cel realizowanego projektu to wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów jest niezbędnym elementem umożliwiającym ich powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego), po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia.

Projekt zakłada, że 56% absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także nabędą umiejętności społeczne.

 

Tekst, zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej