Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy oraz w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; uwzględniając konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 marca 2020 r. zarządza się, co następuje:

1. Począwszy od dnia 16 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. na terenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, wstrzymuje się:
a) zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta na potrzeby kontrahentów zewnętrznych,
b) udzielanie widzeń osadzonym.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej