W Zakładzie Karnym w Sieradzu odbyły się obrady Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

W dniu 10 października br. na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu odbyło się II posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Spotkanie prowadził SSO Michał Błoński – Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi. Prócz sędziów, prokuratorów i kuratorów z sądów okręgowych w Łodzi, Sieradzu oraz Piotrkowie Trybunalskim, w przedsięwzięciu udział wzięli również przedstawiciele Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi. Uczestniczyli w nim także pracownicy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Łódzkiego Kuratorium Oświaty i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi. Służbę Więzienną reprezentował przedstawiciel Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi - mjr Dagmara Juchner oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych z terenu łódzkiego inspektoratu SW wchodzący w skład rady terenowej.

 

Prócz spraw bieżących, członkowie rady zostali zapoznani z aktualnymi działaniami Służby Więziennej realizowanymi poprzez program '' Praca dla więźniów '' oraz czynnościami służby kuratorskiej prowadzonymi w zakresie wykonywania prac społecznych przez skazanych, w ramach kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej. Plan działania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi obejmuje m.in. integrację działań instytucji wchodzących w skład rady terenowej oraz instytucji, stowarzyszeń, fundacji i organizacji, których celem jest uczestnictwo w wykonywaniu orzeczeń i pomoc w społecznej readaptacji skazanych w zakresie zapobiegania przestępczości oraz pomocy skazanym. Celem rady jest również promowanie oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i readaptacyjnych oraz pomocy skazanym i ich rodzinom przez organizacje pozarządowe, które uczestniczą w wykonywaniu orzeczeń oraz wykonują zadania na rzecz pomocy skazanym w readaptacji społecznej. Rada promuje także mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów oraz podnosi świadomość prawną społeczności lokalnej w zakresie możliwości uczestniczenia w wykonywaniu orzeczeń karnych.


 

Tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej