W Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się podpisanie umowy dotyczącej odpłatnego zatrudnienia osób pozbawionych wolności na terenie zakładu karnego na rzecz firmy Arche S.A. z siedzibą w Warszawie

Podpisanie umowy w sprawie zatrudnienia osób pozbawionych wolności przez Pana Władysława Grochowskiego, Właściciela i Prezesa Zarządu firmy Arche S.A. oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Cezarego Bujaka pozwoli zatrudnić odpłatnie na terenie zakładu karnego skazanych odbywających karę w siedleckiej jednostce penitencjarnej. Osadzeni będą wykonywali prace tapicerskie elementów meblowych. Kadra Służby Więziennej zadbała by skazani przed podjęciem zatrudnienia w charakterze tapicera zdobyli odpowiednie kwalifikacje w ramach szkolenia zawodowego.

W Polskim systemie penitencjarnym praca stanowi jeden z podstawowych środków oddziaływania na skazanych mający na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Warto zaakcentować, że praca ma nie tylko wymiar resocjalizacyjny, ale też społeczny. Skazani poprzez pracę spłacają dług, realizują zadośćuczynienie względem społeczeństwa. Dzięki pracy mają też możliwość spłaty swoich różnorodnych zobowiązań finansowych, grzywien bądź zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto fakt zdobycia zawodu i nabycia praktycznych umiejętności jego wykonywania podczas odbywania kary pozbawienia wolności zwiększa szanse osadzonych na efektywne funkcjonowanie na rynku pracy po opuszczeniu więziennych murów.

Dla Zakładu Karnego w Siedlcach współpraca z Arche S.A. to realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego w 2016 roku przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Wspomniany projekt ma na celu zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród skazanych oraz wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Zakład Karny w Siedlcach w ramach Ministerialnego Programu „Praca dla więźniów” podejmuje szereg inicjatyw mających na celu pozyskanie potencjalnych kontrahentów do udziału we wspomnianym przedsięwzięciu. Arche S.A. to kolejny kontrahent z sektora prywatnej przedsiębiorczości, na rzecz którego skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Siedlcach będą wykonywać pracę.

Zatrudnienie skazanych w ramach programu „Praca dla więźniów” niesie za sobą wiele korzyści, wśród których na szczególną uwagę zasługuje możliwość uzyskania przez pracodawcę 35 % zwrotu w formie ryczałtu, kosztów poniesionych na wynagrodzenia skazanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ryczałt wypłaca się na wniosek pracodawcy. Z tego funduszu firmom zatrudniającym skazanych można przyznać pożyczki bądź dotacje. Jego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Siedlcach w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Zainteresowanych współpracą i uzyskaniem bliższych informacji na temat warunków zatrudnienia skazanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

25 785 13 53.
 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej