Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach we współpracy z pracownikami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Siedlcach przeprowadzili program resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia adresowany do recydywistów penitencjarnych. Tego rodzaju zajęcia zwiększają szansę każdego skazanego na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności, a tym samym stanowią "krok" ku wolności

Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej już w początkowej fazie wykonywania kary pozbawienia wolności diagnozuje deficyty występujące u poszczególnych więźniów, które wymagają korekcji. Bardzo często jest to brak umiejętności efektywnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy i wiedzy o panujących na nim, aktualnych tendencjach. Aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia to jedna z form resocjalizacji skazanych systematycznie realizowana w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Osadzeni, którzy wymagają aktywizacji w sferze aktywności zawodowej kierowani są do uczestnictwa w specjalnie dedykowanych dla nich zajęcaich. 

W programie resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia "Klub Pracy" wzięła udział grupa ośmiu recydywistów penitencjarnych. Skazani zdobyli wiedzę jak intencjonalnie stosować poszczególne techniki poszukiwania pracy, zapoznali się z aktualnymi tendencjami na rynku pracy, a także nauczyli się tworzyć dokumenty aplikacyjne. Podkreślenia wymaga, że niejednokrotnie tego rodzaju zajęcia były pierwszą sposobnością w życiu osób pozbawionych wolności do stworzenia listu motywacyjnego bądź CV. 

Szkolenie ukierunkowane było na nabycie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu więzienia, ale także aktywizację zawodową skazanych zmierzającą do wzbudzenia potrzeby podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz wykonywania pracy już podczas pobytu w warunkach izolacji więziennej. Działania Służby Więziennej pozwalają maksymalizować szanse skazanych na właściwie funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności. 

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej