18 listopada odbyły się ćwiczenia z zakresu organizacji i prowadzenia akcji ratunkowej w Zakładzie Karnym w Siedlcach w warunkach zagrożenia życia i zdrowia osób w nim przebywających.

W dniu 18 listopada br. do Zakładu Karnego w Siedlcach dostarczono dużą ilość korespondencji. W trakcie kontroli korespondencji, prowadzonej za pomocą urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania przedmiotów w rejonie biura przepustek, z jednej z paczek wysypał się niezidentyfikowany biały proszek. Funkcjonariuszka dokonująca kontroli, tuż po poinformowaniu o powyższym dowódcę zmiany, zasłabła. Funkcjonariuszy pełniących służbę w zagrożonym rejonie odizolowano.

Dyrektor jednostki ppłk Marek Suwiński podjął decyzję o powiadomieniu służb. W Zakładzie Karnym w Siedlcach ogłoszono alarm, oraz zarządzono ewakuację osób z budynku administracji.

Tuż po tym na teren jednostki wjechały wozy Jednostki Gaśniczo Ratowniczej Nr 2 z Komendy Miejskiej Pożarnej w Siedlcach. Funkcjonariusze straży pożarnej rozstawili komorę dekontaminacyjną i rozpoczęli akcję ratowniczą w budynku administracji. W pierwszej kolejności usunęli przesyłkę zawierającej niebezpieczną substancję z budynku administracji.

W tym samym czasie wynikły kolejne trudności.

Skazani przebywający w pomieszczeniach warsztatu remontowego odmówili opuszczenia jego pomieszczeń i się w nich zabarykadowali. Teren przyległy do warsztatu remontowego został zabezpieczony przez funkcjonariuszy SW.  Z zabarykadowanymi osadzonymi podjęto negocjacje w trakcie których pozyskano informację, że wśród trzech skazanych zabarykadowanych jest jeden bierny osadzony.

W zabarykadowanych pomieszczeniach wybucha pożar, jak się okazuje to skazani podłożyli ogień w pomieszczeniu stolarni. Było to celowe podłożenie ognia. O powyższym powiadomiono Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Po dokładnym rozpoznaniu sytuacji oraz w związku z brakiem efektów negocjacji grupa uderzeniowa zmuszona była podjąć interwencję celem przełamania oporu. Wobec czynnych uczestników buntu zastosowano środki przymusu bezpośredniego, a biernemu osadzonemu po wyniesieniu go z zagrożonego terenu udzielono pomocy medycznej. Akcję gaśniczą zakończyli funkcjonariusze straży pożarnej. Po dogaszeniu pożaru dokonano kontroli pomieszczeń warsztatu remontowego.

Ćwiczenia miały na celu doskonaleniekompetencji funkcjonariuszy ZK Siedlce w niżej wymienionych zakresach:

  1. Dowodzenie jednostką organizacyjną Służby Więziennej w sytuacja kryzysowych;
  2. Działania funkcjonariuszy Służby Więziennej w sytuacjach trudnych;
  3. Współdziałanie z siłami współdziałającymi.

Funkcjonariusze, którzy brali udział w ćwiczeniach mieli możliwość praktycznego przećwiczenia umiejętności w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przeprowadzania działań ewakuacyjnych i gaśniczych w warunkach zagrożenia.
Organizacja ćwiczeń obronno-ochronnych umożliwia przygotowanie funkcjonariuszy do działań w sytuacjach wystąpienia wielu zagrożeń, z którymi mogą się oni zetknąć w czasie pełnienia służby. Wypracowane i przećwiczone procedury reagowania i działania w tego typu sytuacjach pozwalają na pełen profesjonalizm w wypełnianiu codziennych  obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Edyta Starostka – rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej