ZK Siedlce i Stowarzyszenie POSTIS z siedzibą w Lublinie działają na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej skazanych osób z niepełnosprawnościami

Zakład Karny w Siedlcach współpracuje ze Stowarzyszeniem POSTIS z siedzibą w Lublinie na rzecz osób pozbawionych wolności przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej w zakresie działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, a w szczególności w zakresie rehabilitacji zdrowotej i społecznej skazanych osób z niepelnosprawnościami. Ponadto działania obu instytucji realizowane są we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. Stowarzyszenie POSTIS w porozumieniu z kadrą siedleckiej jednostki penitencjarnej realizowało na terenie zakładu karnego zadania mające na celu reintegrację społeczną więźniów z niepełnosprawnościami, a także udzielenie im wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Skazani uczestniczyli w cyklu zajęć m.in. z teatroterapii i arteterapii. Zwieńczeniem warsztatów był dzisiejszy spektakl, który skazani wystawili na scenie świetlicy centralnej zakładu karnego. Inicjatywie towarzyszyła prezentacja obrazów, które powstały podczas zajęć z zakresu arteterapii.

Przybyłych na spektakl Gości powitał Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach por. Zbigniew Śpiewak. W wydarzeniu uczestniczyli: mjr Sebastian Lizińczyk - Specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, kpt. Agata Kuhnke - Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Cezary Bujak, Barbara Bojko-Kulpa - Prezes Zarządu Stowarzyszenia POSTIS z siedzibą w Lublinie, Małgorzata Jaroszek - Kierownik Oddziału w Siedlcach Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie reprezentująca Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, kadra Zakładu Karnego w Siedlcach, psycholodzy, terapeuci, instruktorzy teatroterapii i plastyki zaangażowani w realizację projektu.

Spektakl, w którym wystąpili skazani był prezentowany innym osobom pozbawionym wolności przebywającym w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Aktorzy widowiska to osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi przebywające w warunkach izolacji więziennej. Choć osadzeni, o których mowa trafili do więzienia z włansej winy to fakt niepełnosprawności powoduje, że ich sytuacja w jednostce penitencjarnej jest szczególnie trudna. Wspomnaine powyżej oddziaływania zorganizowane przez Stowarszyenie POSTIS we współpracy ze Służbą Więzienną są niezwykle ważnym czynnikiem na drodze osób z niepełnosprawnościami do skutecznej reintegracji społecznej, gdyz pozwalają zwiększyć motywację osadzonych do zmiany swojej sytuacji życiowej.  Ponadto tego rodzaju inicjatywy umożliwiają przekazanie osobom z niepełnosprawnościami ważnych treści w atrakcyjnej formie.

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej