Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania spotkała się Pełnomocnikami i Koordynatorami ds. Ochrony Praw Człowieka Policji oraz  Straży Granicznej na VI Forum Służb Mundurowych.

25 - 27 października 2017 roku odbyło się VI Forum Pełnomocników Komendantów Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, Koordynatorów ds. Ochrony Praw Człowieka Straży Granicznej oraz Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania Służby Więziennej pod nazwą „Ochrona Praw Człowieka w działaniach służb mundurowych- Funkcjonariusz jako podmiot prawa” zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Świętokrzyskiego, Policji, Służby Więziennej oraz Straży Granicznej.

Funkcjonariusz publiczny- podmiotem praw człowieka

Funkcjonariusz jest gwarantem bezpieczeństwa i ochrony praw człowieka, ale jest również podmiotem praw człowieka, co było przewodnim tematem tegorocznego Forum Służb Mundurowych. Podczas konferencji prelegenci poruszyli kwestie związane z bezpieczeństwem oraz ochroną prawną funkcjonariuszy publicznych, gwarantujących właściwą realizację zadań ustawowych. Służbę Więzienną reprezentowała ppłk Teresa Kujawa, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania.

Zadaniem Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej jest m.in. podejmowanie działań zmierzających do ochrony funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej przed dyskryminacją przede wszystkim ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, światopogląd, narodowość, pochodzenia, stan cywilny i rodzinny oraz orientację seksualną - mówiła ppłk Teresa Kujawa.

 

Udział Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w Forum było próbą podjęcia dialogu i wypracowania dobrych praktyk w zakresie ochrony praw funkcjonariuszy. W swoim wystąpieniu pt.„Funkcjonariusze Służby Więziennej podmiotami praw i obowiązków z perspektywy oczekiwań i rzeczywistości” ppłk Kujawa omówiła przepisy Ustawy z 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej charakteryzujące prawa i obowiązki funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz akty prawa wewnętrznego, odnoszące się do ich szczególnej ochrony w trakcie wykonywania zadań służbowych. Przybliżyła uczestnikom konferencji założenia polityki prawnoczłowieczej Dyrektora Generalnego oraz niespotykaną w pragmatyce innych służb gwarancję ochrony prawa do skutecznego środka odwoławczego wynikającą z art. 263 ustawy. Podkreśliła znaczenie uregulowań Dyrektora Generalnego SW, w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy, zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania. Pełnomocniczka Dyrektora Generalnego przedstawiła również płynące od funkcjonariuszy postulaty i oczekiwania w zakresie zmian przepisów związanych z ochroną prawną.

Mecenas Karolina Kędziora z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego omówiła „Ochronę przed dyskryminacją i mobbingiem w służbach mundurowych”. Podczas swojego wystąpienia przypomniała m. in. zapisy Ustawy z dnia 3 grudnia 2010r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Podczas konferencji rozmawiano o postępowaniach dyscyplinarnych, wskazywano uprawnienia jakie przysługują obwinionym oraz mówiono o uwalnianiu funkcjonariuszy od pomówień. Podejmowano takie tematy jak: „Praktyczne aspekty podmiotowości policjantów i policjantek”, „Ochrona międzynarodowa funkcjonariuszy na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, a także „Sygnaliści w instytucjach publicznych a ochrona Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Ostatniego dnia Forum przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego poprowadzili warsztaty, na których mówili o ideowych, kulturowych i socjologicznych podłożach niechęci wobec instytucji państwa.

Więcej o Forum można przeczytać:

http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/o-policji/prawa-czlowieka-1/dzialania-zespolu-ds-oc/27215,VI-FORUM-SLUZB-MUNDUROWYCH.html?search=7249899

Tekst i zdjęcia por. Marta Kuźma

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej