Zakład Karny w Siedlcach i Nadleśnictwo w Siedlcach realizują z powodzeniem kolejne, wspólne inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego. Materiał drzewny dostarczany przez Nadleśnictwo w Siedlcach za więziennymi murami skazani zmieniają w hotele/domki dla owadów pożytecznych. Zajęcia, w czasie których powstają domki odbywają się pod stałym nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej

Realizacja dzisiejszej inicjatywy była możliwa dzięki podpisanemu w kwietniu 2022 roku porozumieniu o współpracy przez kierownictwo obu instytucji. Porozumienie dotyczyło współdziałania funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników Nadleśnictwa w Siedlcach w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Dziś zdecydowanie można powiedzieć, że wspólne działania stworzyły nowe możliwości w zakresie realizacji readaptacji skazanych i wzmocniły obustronną współpracę. Dotychczas kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej angażowała osoby pozbawione wolności do prac porządkowych terenów leśnych czy akcji sadzenia lasów. Wspomnianym działaniom na rzecz środowiska przyrodniczego stale towarzyszy edukacja przyrodnicza adresowana do skazanych.

Przez ostatnie tygodnie skazani z oddziału terapeutycznego dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej wykonali z materiałów dostarczonych przez Nadleśnictwo w Siedlcach hotele/domki dla owadów pożytecznych. Domki zostaną rozlokowane w leśnictwach pozostających we właściwości terytorialnej Nadleśnictwa Siedlce. Projekt z pewnością przyczyni się do utrzymania licznych populacji niektórych gatunków dziuplaków w lasach. Ponadto wspólne przedsięwzięcie jest formą terapii ww. skazanych poprzez pracę społecznie użyteczną.

Służba Więzienna chętnie angażuje się w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Tego rodzaju przedsięwzięcia stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji. Skazani przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Zajęcia są doskonałą okazją do budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na otaczającą przyrodę, poczucia własnej wartości, rozwijają umiejętności praktyczne, a także uczą konstruktywnego organizowania czasu wolnego i stwarzają warunki do kształtowania nawyku permanentnej pracy,

Opracowanie: mł.chor.Grabowska Monika

Zdjęcia:por.Turyk Przemysław, mł.chor.Grabowska Monika

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej