Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach we współpracy z Nadleśnictwem Siedlce ponownie zaangażowali się w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Do realizacji inicjatywy dołączyła parlamentarzystka Anna Maria Siarkowska. Dzięki wspólnej pracy w Leśnictwie Stok Wiśniewski powstał młody las, który będzie służył kolejnym pokoleniom

Współpraca ZK Siedlce i Nadleśnictwa Siedlce

W dzisiejszą akcję sadzenia lasu zaangażowano także skazanych z siedleckiej jednostki penitencjarnej. Podejmowanie tego rodzaju działań jest możliwe dzięki kontynuacji podpisanego w kwietniu 2022 roku pomiędzy Zakładem Karnym w Siedlcach, a Nadleśnictwem Siedlce porozumienia o współpracy. Obie instytucje stale współdziałają w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. W ramach wspomnianego porozumienia, od kwietnia 2022r. skazani z siedleckiej jednostki penitencjarnej m.in. porządkowali tereny leśne w okolicy uroczyska Sekuła, usuwali martwe konary i gałęzie z pasa przeciwpożarowego oraz terenów leśnych usytuowanych bezpośrednio przy trasie Siedlce – Domanice na obszarze kilkunastu hektarów, zbudowali kilkadziesiąt budek lęgowych, uczestniczyli w szeregu akcji nasadzeniowych młodych lasów, brali udział w edukacji przyrodniczej prowadzonej przez przedstawicieli Nadleśnictwa Siedlce.

Praca – fundament polskiego systemu penitencjarnego

W Polskim systemie penitencjarnym praca to jeden z najważniejszych filarów resocjalizacji. Podkreślić należy, że praca społecznie użyteczna wykonywana przez skazanych ma nie tylko wymiar resocjalizacyjny, ale też społeczny. Skazani poprzez pracę spłacają dług, realizują zadośćuczynienie względem społeczeństwa. Dzisiejsze przedsięwzięcie stanowi kontynuację realizowanego przez resort sprawiedliwości programu „Praca dla więźniów”. Do ministerialnego projektu podczas dzisiejszej inicjatywy odniosła się posłanka Anna Maria Siarkowska:

„Ten Program przynosi wspaniałe owoce (…) Dzisiaj jesteśmy w trakcie podsumowania rocznego okresu funkcjonowania porozumienia pomiędzy siedleckim zakładem karnym, a nadleśnictwem Siedlce. W tym czasie osadzeni posadzili ponad 43 tysiące drzew, uporządkowali 10 hektarów lasu i ulokowali kilkadziesiąt budek lęgowych dla ptaków (…) Praca więźniów przynosi wspaniałe efekty, nie tylko dla przyrody, ale również dla całej naszej społeczności i przede wszystkim dla samych więźniów, którzy mają okazję pracować na świeżym powietrzu, zrobić coś dobrego.”

Czas na las

Podczas akcji sadzenia lasu oprócz posłanki Anny Marii Siarkowskiej obecni byli: Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach - ppłk Cezary Bujak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce Jerzy Osiak, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach - mjr Dariusz Garliński, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce Michał Dziedzic, Leśniczy Leśnictwa Stok Wiśniewski Mirosław Paszkowski. Pod nadzorem funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Siedlcach oraz pracowników Nadleśnictwa Siedlce i Leśnictwa Stok Wiśniewski skazani posadzili niespełna 1900 drzewek dębu bezszypułkowego na obszarze 0,4 hektara.

Wspólne działania Służby Więziennej i Lasów Państwowych stworzyły nowe możliwości w zakresie readaptacji skazanych. Dziś ta współpraca przybrała kształt młodego lasu w Leśnictwie Stok Wiśniewski.

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej