26 października br., grupa kilkunastu osadzonych ukończyła realizowany od kwietnia program korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie, wg metody "Duluth".

W początkowej fazie wykonywania kary pozbawienia wolności kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej diagnozuje deficyty występujące u poszczególnych więźniów, które wymagają korekcji. Bardzo często jest to skłonność do prezentowania postaw agresywnych wobec innych osób. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w rodzinie to jedna z form resocjalizacji skazanych realizowana w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Osadzeni, którzy stosowali przemoc w rodzinie kierowani są do uczestnictwa w specjalnie dedykowanych dla nich programach resocjalizacji, m.in. realizowanych wg Modelu Duluth.

Program resocjalizacji został przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i specjalistyczne uprawnienia do prowadzenia zajęć w/w metodą. Szkolenie ma na celu przeciwdziałać zjawisku przemocy i stwarza odpowiednie warunki dla odbywających karę pozbawienia wolności do zmiany dotychczas prezentowanych, negatywnych postaw wobec najbliższych. Prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie jest niełatwym obszarem pracy penitencjarnej. Bardzo często wspomniane powyżej osoby wyrażają poczucie krzywdy związane z pobytem w więzieniu, a winę za taki stan przypisują ofiarom.

Uczestnicy zajęć zdobyli wiedzę o przemocy, różnorodnych jej formach i mechanizmach powstawania. Ponadto kształtowali umiejętność zastępowania zachowań przemocowych, zastraszających zachowaniami powszechnie akceptowalnymi w społeczeństwie. W toku zajęć wielokrotnie wskazywano, iż budowanie konstruktywnych i partnerskich relacji z bliskimi musi uwzględniać szacunek, zaufanie, szczerość i odpowiedzialność za drugą osobę.

 

Tekst: ppor. Przemysław Turyk

Zdjęcia: kpt. Marta Kuźma, ppor. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej