Funkcjonariusze z ZK Siedlce ponownie zaangażowali skazanych w akcję sadzenia lasu. Zakład Karny w Siedlcach i Nadleśnictwo w Siedlcach z powodzeniem realizują kolejne, wspólne inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego

Realizacja dzisiejszej inicjatywy była możliwa dzięki podpisanemu w kwietniu 2022 roku porozumieniu o współpracy przez kierownictwo obu instytucji. Porozumienie dotyczyło współdziałania funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników Nadleśnictwa w Siedlcach w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Dziś zdecydowanie można powiedzieć, że wspólne działania stworzyły nowe możliwości w zakresie realizacji readaptacji skazanych i wzmocniły obustronną współpracę.

W Polskim systemie penitencjarnym praca to jeden z najważniejszych filarów resocjalizacji. Wspólne działania funkcjonariuszy siedleckiej jednostki penitencjarnej i leśników Nadleśnictwa Siedlce sprzyjają wzbudzeniu w każdym skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Warto zaakcentować, że praca społecznie użyteczna ma nie tylko wymiar resocjalizacyjny, ale też społeczny. Skazani poprzez pracę spłacają dług, realizują zadośćuczynienie względem społeczeństwa. Dodatkowo wspólne inicjatywy niosą konkretne działania na rzecz lokalnych społeczności siedleckiego regionu.

Dotychczas kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej we współpracy z Nadleśnictwem Siedlce angażowała osoby pozbawione wolności do prac porządkowych terenów leśnych w okolicy uroczyska Sekuła i Golice (usuwanie martwych konarów i gałęzi z pasa przeciwpożarowego i obszaru leśnego przylegającego bezpośrednio do tras) i kilku akcji sadzenia lasów na terenie Leśnictwa Kotuń. Ponadto skazani budowali budki lęgowe dla dziko żyjących ptaków, które zostały rozmieszczone na terenie Nadleśnictwa Siedlce. Wspomnianym działaniom na rzecz środowiska przyrodniczego stale towarzyszy edukacja przyrodnicza adresowana do skazanych, które realizowana jest w terenie zakładu karnego jak i za wysokim murem. 

Służba Więzienna ma świadomość, iż kontakt z przyrodą połączony z wykonywaniem przez skazanych pracy społecznie użytecznej niesie za sobą wiele korzyści. Inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji. Skazani przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Zajęcia są doskonałą okazją do budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na otaczającą przyrodę, poczucia własnej wartości, rozwijają umiejętności praktyczne, a także uczą konstruktywnego organizowania czasu wolnego i stwarzają warunki do kształtowania nawyku permanentnej pracy,

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej