30 września 2019 r. w siedzibie Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach przy ul. Budowlanej 1, odbyła się konferencja pn. „Resocjalizacja, a relacje rodzinne skazanych”.

W Zakładzie Karnym w Siedlcach na mocy zawartego w styczniu 2019 r. porozumienia z Caritas Diecezji Siedleckiej realizowana jest druga edycja innowacyjnego projektu "2 kroki". Oferta resocjalizacji w ramach w/w przedsięwzięcia skierowana do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej dotyczy: warsztatów dla ojców, regularnych spotkań w ramach Klubu Ojca, indywidualnych konsultacji psychologicznych/psychoterapeutycznych, terapii uzależnień, Indywidualnych konsultacji prawnych, spotkań więziennego zespołu Caritas, wyjazdowego warsztatu dla osadzonych i ich rodzin, organizacji spotkań rodzinnych, działań uspołeczniających wobec seniorów. Innowacyjność realizowanego w Zakładzie Karnym w Siedlcach projektu "2 kroki" wynika z faktu, iż wsparcie, jakie otrzymują osoby pozbawione wolności ma wielokierunkowy charakter, co więcej program jest skierowany nie tylko do skazanych, ale także ich rodzin, a wzmacnianie więzi z bliskimi realizowane jest m.in. poza murami więzienia. Ponadto wspomniany projekt uwzględnia coraz bardziej zauważalne zjawisko rosnącej liczby skazanych w podeszłym wieku i przewiduje konkretne działania dla seniorów, którzy obecnie znajdują się w warunkach izolacji więziennej.

Konferencja została otwarta przez ks. Marka Bieńkowskiego - Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej.

Następnie głos zabrał ppłk Marek Suwiński - Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, który odczytał list od Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorza Fedorowicza wystosowany na okoliczność zorganizowanej konferencji:

               Szanowny Panie Dyrektorze

   Rodzina zajmuje szczególne miejsce w życiu człowieka, a stwarzanie skazanym możliwości aktywności w sferze różnorodnych form kontaktu z osobami najbliższymi niezaprzeczalnie przyczynia się do wzmocnienia istniejących bądź odbudowania nadwątlonych poprzez pobyt w warunkach izolacji więzi. Ma to szczególne, wyjątkowe znaczenie w przebiegu często długotrwałego procesu poprawy i readaptacji społecznej.

   Przywołując myśl św. Jana Pawła II "Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą". Jestem przekonany, że konferencja pn. "Resocjalizacja, a relacje rodzinne skazanych" nie tyko zwraca uwagę na rolę rodziny, ale przede wszystkim stanowi dowód wspólnego zaangażowania Służby Więziennej i Caritas Diecezji Siedleckiej w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozbawionych wolności.

   Za pośrednictwem Pana Dyrektora, wszystkim zaangażowanym w realizację projektu Caritas Diecezji Siedleckiej "2 KROKI", w szczególności Ks. Dyrektorowi Markowi Bieńkowskiemu, Ks. Mateuszowi Czubakowi, Kapelanowi Zakładu Karnego w Siedlcach oraz pozostałym uczestnikom konferencji składam najserdeczniejsze życzenia powodzenia w dalszym rozwijaniu tej znakomitej inicjatywy oraz satysfakcji z osobistego udziału w pomnażaniu dobra wspólnego.

   Z poważaniem

   Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

   płk Grzegorz Fedorowicz

Podczas konferencji odczytano także list Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniewa Brzostka skierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, zawierający wyrazy uznania dla podejmowanych działań w ramach projektu "2 kroki" i życzenia powodzenia w dalszych staraniach zmierzających do integracji rodzin.

Pierwszą prelekcję pn. "Warsztaty wyjazdowe osadzonych i Dzień Rodziny projektu 2 kroki" wygłosiła Agnieszka Pasztor - koordynator programu 2 kroki Caritas Diecezji Siedleckiej.

Kolejnym prelegentem był ks. Mateusz Czubak - kapelan Zakładu Karnego w Siedlcach, który dokonał charakterystyki relacji rodzinnych osadzonych z punktu widzenia kapelana.

Renata Niedziółka - specjalista psychoterapii uzależnień SPZOZ w Łukowie, pracownik w poradni leczenia uzależnień SPZOZ w Siedlcach, współpracownik Caritas Diecezji Siedleckiej zaprezentowała temat "Rola rodziny w procesie zdrowienia osoby uzależnionej".

Wystąpienie pn. "Przerwa w ojcostwie. Jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo" przedstawił Maciej Celiński - w przeszłości wychowawca w Schronisku dla nieletnich w Warszawie, obecnie nauczyciel i kurator społeczny - jako pierwszy i jedyny w Polsce prowadzi w Zakładzie Karnym w Siedlcach Klub Ojca.

Końcową prelekcję na temat "Rola związków w procesie resocjalizacji oraz wpływie na ogólne funkcjonowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności" wygłosiła kpt. Edyta Starostka - starszy psycholog Zakładu Karnego w Siedlcach.

Projekt "2 kroki" to przykład zaangażowania instytucji w proces resocjalizacji skazanych oraz wielowektorowości działań podejmowanych przez Służbę Więzienną na rzecz skutecznej readaptacji więźniów.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Przemysław Turyk

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej