W dniu 31 października 2019r. dobiegł końca program resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia zrealizowany w ZK Siedlce przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach

Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej już w początkowej fazie wykonywania kary pozbawienia wolności diagnozuje deficyty występujące u poszczególnych więźniów, które wymagają korekcji. Bardzo często jest to brak umiejętności efektywnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy i wiedzy o panujących na nim, aktualnych tendencjach. Aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia to jedna z form resocjalizacji skazanych realizowana w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Osadzeni, którzy wymagają aktywizacji w sferze aktywności zawodowej kierowani są do uczestnictwa w specjalnie dedykowanych dla nich programach resocjalizacji. 

Program resocjalizacji rozpoczęło i ukończyło dziewięciu skazanych. Szkolenie zostało zrealizowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej przy współudziale Pana Waldemara Knapa, Doradcy Zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach.

Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę jak intencjonalnie stosować poszczególne techniki poszukiwania pracy. Skazani zapoznali się z aktualnymi tendencjami na rynku pracy. Uczyli się tworzyć dokumenty aplikacyjne. Podkreślenia wymaga, że niejednokrotnie tego rodzaju zajęcia są pierwszą sposobnością w życiu osób pozbawionych wolności do stworzenia listu motywacyjnego bądź CV. 

Celem szkolenia było nabycie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu więzienia, ale także aktywizacja zawodowa skazanych zmierzająca do wzbudzenia potrzeby podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz wykonywania pracy już podczas pobytu w warunkach izolacji więziennej. Wspólne działania Służby Więziennej i różnorodnych instytucji rynku pracy pozwalają maksymalizować szanse skazanych na właściwie i efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Tekst i zdjęcia: ppor. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej