Informacja w zakresie ponownego uruchomienia działań związanych z realizacją cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych PO WER w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

power.jpg

W związku ze stopniowym łagodzeniem reżimu epidemiologicznego w kraju nastąpi ponowne uruchomienie działań związanych z realizacją projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Opracowane procedury dla osób prowadzących szkolenia jak również dla osadzonych spełniają wydane zalecenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19. W roku 2021 planuje się realizację dwóch kursów w ramach projektu: kurs stolarza oraz kurs operatora wózków widłowych.

Kolejne osoby odbywające karę pozbawienia wolności będą miały możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w celu znalezienia zatrudnienia, najpierw w warunkach izolacji, a później w środowisku wolnościowym. Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Wsparcie otrzymują skazani, którzy muszą spełnić kilka warunków: posiadać nieodległy termin końca kary lub termin ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykazywać zainteresowanie zdobyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych, uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające bak przeciwskazań do odbycia kursu oraz uzyskać pozytywną opinię przedstawicieli administracji zakładu karnego w zakresie możliwości udziału w projekcie.

Głównym celem projektu jest aktywne zaistnienie osadzonych w społeczeństwie poprzez wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia jeszcze podczas odbywania kary jak i po jej zakończeniu poprzez prowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych.

Tekst: mjr Stefan Sołtys
Grafika: archiwum projektu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej