„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” (Benjamin Franklin)

Edukacja – wyzwanie w dobie pandemii

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną stanęło przed wyzwaniem kontynuowania edukacji swoich podopiecznych pomimo ograniczonych możliwości środków przekazu treści programowych. Od marca nauczanie w centrum realizowano w sposób zdalny. Słuchacze otrzymywali materiały do lekcji z poszczególnych przedmiotów, rozwiązywali karty pracy, które za pośrednictwem wychowawców przekazywali do sprawdzenia nauczycielom. W ramach zdalnego nauczania słuchaczom umożliwiono uczestnictwo w konsultacjach z nauczycielami.

Czas nauki

W roku szkolnym 2019/2020 nauczaniem objęto 106 słuchaczy. W pierwszym semestrze kształciliśmy w zawodzie kucharz i w zawodzie stolarz (pierwszy i trzeci semestr) oraz rozpoczęliśmy kształcenie w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W dniu 30 listopada 2019 roku zakończyły się kwalifikacyjne kursy zawodowe dla słuchaczy trzeciego semestru, a w styczniu wszyscy oni przystąpili do egzaminów zawodowych (praktycznych i pisemnych).

U progu końca roku szkolnego

Obecnie rok szkolny kończą słuchacze drugiego semestru kwalifikacyjnych kursów zawodowych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Rok szkolny zakończyło pozytywnie 16 słuchaczy kursu kucharskiego,17 kursu stolarskiego oraz 19 słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

„Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął, i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś”

Słuchacze CKU wykazali się znacznym zaangażowaniem w proces kształcenia, o czym świadczy średnie ocen, gdzie w liceum najwyższa wyniosła 4,73, natomiast wśród słuchaczy kursów 5,86.

Stawiamy na rozwój

W roku szklonym 2019/2020 zmodernizowaliśmy pracownie komputerową oraz zakupiliśmy pierwszy w szkole przywięziennej monitor multimedialny, który pozwala na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem najnowszych technologii. Doposażyliśmy również pracownię stolarską i gastronomiczną. Uruchomiliśmy również dodatkową pracownię stolarską przeznaczoną do obróbki pomocniczej.

Trwa nabór na nowy rok szkolny

Obecnie prowadzimy nabór na pierwszy semestr kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie kucharz – HGT.02 - sporządzanie potraw i napojów oraz w zawodzie stolarz – DRM.04 - wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. Rekrutacja trwa!

kpt. Alicja Kapała / kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej